search icon

Algemene verkoopsvoorwaarden

Sage streeft ernaar om met haar klanten een partnerschap aan te gaan om zo goed mogelijk te beantwoorden aan hun behoeften. De hierna volgende algemene verkoopvoorwaarden gelden als kader om deze samenwerkingsrelatie in stand te houden.

1. Toepassingsgebied

Elke klant die bij ons een bestelling plaatst wordt geacht onze hierna genoemde verkoopvoorwaarden te kennen en deze zonder reserve te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zouden zijn met hun eigen aankoopvoorwaarden, behalve indien de Klant voor de bestelde Producten met Sage een erkend of gemachtigd wederverkoopcontract zou hebben gesloten dat uitdrukkelijke verkoopvoorwaarden zou omvatten. In dat geval zijn enkel de algemene verkoopvoorwaarden van het contract van toepassing.

Bovendien wordt de Klant die overgaat tot de betaling van de factuur verondersteld onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Ondersteuning van een Sage-softwarepakket Abonnementsmodus, die beschikbaar zijn op onze website: www.sage.com/be.

2. Geldigheid van de bestelling

De bestellingen van Producten en Diensten worden gericht aan de dienst “Verkoopadministratie” van Sage op een bestelbon die minstens de gegevens moet bevatten van het model dat op eenvoudig verzoek beschikbaar is op de dienst administratie of op de website www.sage.com/be, en met name de precieze referentie en de benaming van de bestelde Producten en Diensten.

De registratie van het softwarepakket is een wezenlijk onderdeel van de onderhavige algemene voorwaarden.

De Klant moet alle relevante informatie verstrekken over het softwarepakket en het gebruik ervan, en dit volgens de door de Verdeler meegedeelde voorwaarden.

In afwachting van deze registratie heeft de Klant beperkte toegang tot het softwarepakket. Deze toegang kan hem te allen tijde ontzegd worden zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling.

De Klant kan in beperkte mate gebruikmaken van het softwarepakket totdat het is geregistreerd bij de Uitgever en hij zijn toegangscode ontvangen heeft.

Wij wijzen u op het feit dat geen enkele annulering van de bestelling zal worden aanvaard als het (de) pakket(ten) eenmaal verzonden is (zijn).

3. Prijs

De goederen worden geacht te zijn verkocht in de door de koper bekende staat, die ze als zodanig aanvaardt, tegen de in de officiële tarieflijst vermelde prijs, zoals die meegedeeld was op de dag van de bestelling. De aangeduide verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro, excl. btw en leveringskosten. De eventuele leveringskosten zijn ten laste van de Gebruiker en zullen samen met de bestelling worden gefactureerd bovenop de prijs van de bestelde Producten. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op ieder ogenblik te wijzigen maar verbinden ons ertoe de geldende tarieven toe te passen zoals die u werden meegedeeld op het moment van uw bestelling.

Bij het opstellen van de bestelbon kunnen transcriptie- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaal van de goederen niet door de koper worden ingeroepen, de prijzen in de catalogus zijn als enige maatgevend. In geval van prijsverschillen voor eenzelfde artikel behoudt Sage zich het recht voor om de uiteindelijke prijs te bepalen.

4. Beschikbaarheid

De leveringen worden uitgevoerd conform de beschikbare voorraden en op voorwaarde dat van het bestelde Product niet op ieder moment een nieuwe versie kan uitkomen.

Indien een van de bestelde Producten niet beschikbaar is verbinden wij ons ertoe om u daar per e-mail of telefonisch van op de hoogte te brengen en u te vermelden binnen welke termijn dit Product in voorkomend geval kan worden geleverd.

Indien enkele van de bestelde Producten tijdelijk onbeschikbaar zijn, verbinden wij ons ertoe om u de andere Producten van de bestelling toe te sturen en u over de rest van de bestelling geen ‘portokosten’ aan te rekenen.

De meegedeelde leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief. Sage kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze leveringstermijnen en de bestelling kan om deze reden niet geannuleerd worden.

5. Betaling

Tenzij anderszins vermeld en uitdrukkelijk goedgekeurd door Sage, dienen de facturen contant te worden betaald.

Indien u niet betaalt zijn wij gerechtigd de levering op te schorten en elke overeenkomst met de koper van rechtswege te ontbinden. Het voorschot blijft ons eigendom zonder dat wij andere formaliteiten moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van onze wil om ons op onderhavige bepaling te beroepen.

Behoudens tijdig aangevraagd en door ons toegestaan uitstel leidt het niet betalen van de factuur op de vastgestelde vervaldag tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde sommen en de betaling van een schadevergoeding gelijk aan 12% van de nog verschuldigde sommen, met een minimum van 100,00 EUR om de administratieve kosten te dekken.

De betaling van een intrest van 1% per maand op de nog verschuldigde sommen, zonder ingebrekestelling. Bij onrechtmatige vervreemding van goederen die nog niet volledig door de koper zijn betaald, draagt deze automatisch en onvoorwaardelijk de schuldvordering op zijn debiteur over aan de verkoper.

Indien de koper een gerechtelijk akkoord aanvraagt wordt het contract opgeschort tot de opheffing van dit gerechtelijk akkoord.

6. Intellectuele eigendom

Auteursrechten

De Klant onthoudt zich ervan om de auteursrechten verbonden aan de Producten direct of indirect te schenden. Hiertoe verbindt hij zich ertoe om de vermelding van het copyright op de software en op elk document, van welke aard ook waarop deze vermelding voorkomt, niet te zullen verwijderen of wijzigen. De Klant verbindt zich er verder toe om alles in het werk te stellen om de intellectuele eigendomsrechten van Sage te doen respecteren. Hij beschikt over geen enkel reproductierecht op de software en verbindt zich ertoe om de serialisatie procedure, of elke andere methode waarmee Sage haar software beschermt, te zullen respecteren.

Sage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven door de Gebruiker van zijn verplichtingen ten aanzien van softwareontwerpers.

7. Garanties

De Verdeler dient de Gebruikers er op te wijzen dat Sage hen een contractuele garantie verleent gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van Sage, en dit enkel in het geval van een herhaalbare installatieafwijking die uitsluitend is toe te schrijven aan de software. Deze garantie wordt verleend voor zover de Gebruiker de in de documentatie bedoelde procedures heeft gerespecteerd.

In het kader van deze garantie verbindt Sage zich ertoe de Gebruiker een nieuw exemplaar van de software te bezorgen op een magnetische drager, vanaf het moment van ontvangst van de defecte software onder licentie, onder de dubbele voorwaarde dat de Gebruiker de betwiste drager in zijn oorspronkelijke verpakking aangetekend en met ontvangstbewijs heeft teruggestuurd. De kosten van terugzending blijven ten laste van de Gebruiker.

Indien de aankoop van de software door de Klant via downloadlinks gebeurde, verbindt Sage zich ertoe om de Gebruiker nieuwe downloadlinks te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Ten aanzien van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden blijft software-uitgever Sage gebonden aan een inspanningsverplichting.

Sage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van de bestanden van de Klant, door welk virus ook, noch voor de eventuele schadelijke gevolgen van zo’n besmetting.

Sage is niet aansprakelijk voor indirect geleden schade zoals met name exploitatieverlies, klantenverlies, commercieel nadeel, aantasting van het merkimago, verlies van gegevens en/of bestanden of elk ander financieel nadeel dat de Verdeler zou hebben geleden. Elk nadeel geleden door een derde kan worden gelijkgesteld met indirecte schade en geeft bijgevolg geen recht op schadeloosstelling door Sage.

Mocht de aansprakelijkheid van Sage door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank worden erkend aangaande een Product of Dienst die overeenkomstig onderhavige verkoopvoorwaarden werd besteld, dan blijft het maximale bedrag van de schadevergoeding en intresten waartoe Sage zou kunnen worden veroordeeld in ieder geval en ongeacht de gegrondheid van de aansprakelijkheid van Sage, beperkt tot de prijs die de Verdeler voor het Product of de Dienst in kwestie heeft betaald.

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bepalingen van onderhavige clausule ook van toepassing blijven ingeval van ontbinding van onderhavige verkoopvoorwaarden, vastgesteld in een definitief geworden gerechtelijke beslissing.

9. Inwerkingtreding en duur

a) Overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) maand:

De overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) maand wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens opzegging door de Klant aan de hand van het opzeggingsformulier van Sage, dat in dat geval vóór de vijftiende (15) van de maand voorafgaand aan de vervaldag van de overeenkomst moet worden teruggestuurd naar de Verdeler .

De overeenkomst zal effectief beëindigd zijn in de maand volgend op de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief door de Verdeler.

b) Overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) jaar:

De overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) jaar wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens opzegging door de Klant aan de hand van het opzeggingsformulier van Sage, dat in dat geval drie (3) maanden voorafgaand aan de vervaldag van de overeenkomst moet worden teruggestuurd naar de Verdeler. De Klant erkent bovendien te zijn ingelicht over het feit dat het niet verlengen van de overeenkomst tot de stopzetting van het gebruik van het softwarepakket zal leiden.

10. Tariefwijziging

De Verdeler of Uitgever behoudt zich het recht voor om het bedrag van de voornoemde vergoedingen jaarlijks te wijzigen. Deze prijsstijging blijft echter beperkt tot maximaal 5,5% de jaarlijkse stijging.

Hetzelfde geldt voor de diensten programmering, assistentie en andere computergerelateerde activiteiten, met dien verstande dat de prijswijziging dezelfde moet zijn als degene die van kracht was gedurende de hele periode sinds de laatste herziening van de prijzen door de Verdeler of Uitgever.

11. Geschillen

Geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Sage haar maatschappelijke zetel heeft.

 

Feedback