search icon

Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Ondersteuning van een Sage Softwarepakket – Abonnementmodus

Inleiding

De Klant wenst, rechtstreeks of via een verdeler van Sage (hierna de “Verdeler”), een overeenkomst aan te gaan aangaande de gebruiksrechten van het softwarepakket SAGE, waarnaar wordt verwezen in de bestelbon die werd opgemaakt door Sage (hierna “Uitgever”), en dit voor de duur van de overeenkomst.

Gebruik van het softwarepakket door de Klant en de bijbehorende diensten vereist aanvaarding van de onderhavige voorwaarden. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig de hiernavolgende bepalingen evenals de geldende tarieven te wijzigen. Elke wijziging van deze bepalingen zal voor de Klant van kracht zijn na mededeling via welke wijze dan ook.

De Klant heeft gekozen voor het softwarepakket en de bijbehorende diensten vermeld in de bestelbon die rechtstreeks aan de Uitgever of de Verdeler gericht werd.

De Klant erkent bijgevolg de gelegenheid te hebben gehad om een gedetailleerde omschrijving van het softwarepakket te vragen aan de Uitgever of de Verdeler, evenals alle nodige informatie over de functies van de software en de diensten.

De Klant verklaart over de nodige informatie te beschikken om een geïnformeerde beslissing te nemen, en aanvaardt de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.

Definities 

Anomalie

Een storing van het softwarepakket, die door de Uitgever gereproduceerd kan worden, waardoor het niet mogelijk is om gebruik te maken van het pakket overeenkomstig de documentatie.

Bestelbon

Het document dat het desbetreffende pakket, de gekozen diensten en de door de Klant verworven rechten definieert, en werd gevalideerd door de Klant en geaccepteerd door de Verdeler of de Uitgever.

Klant

Elke natuurlijke of rechtspersoon die de mogelijkheden van de softwarepakketten benut voor intern en professioneel beheer.

Goedgekeurde Configuratie

Alle apparatuur, besturingssystemen, middleware, databases, minimale internetconfiguratie en andere software waarmee het pakket volgens de Uitgever functioneert zoals vermeld op de website van de Uitgever en waarvan de Klant verklaart kennis te hebben genomen.

Overeenkomst of Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden, aangevuld met de bestelbon.

Eenmalig Inschrijvingsrecht (EIR)

Het eenmalig inschrijvingsrecht is eenmalig te betalen bij de inschrijving voor het abonnement en bestaat uit het vaste bedrag van de abonnementsmodus EIR-JGR-. Het eenmalig inschrijvingsrecht kan niet meer worden teruggevorderd.

Jaarlijks Gebruiksrecht (JGR)

Het betreft periodieke betalingen, doorgaans jaarlijks, die de tijdelijke gebruiksrechten in de abonnementsmodus EIR-JGR dekken. De betaling dient vooraf te gebeuren en dit bedrag wordt opnieuw in rekening gebracht gedurende de volledige contractduur. Het IGR bedingt de toegang tot en het gebruik van de gedekte programma’s.

Inschrijvingsrecht op het Gebruik (IGR)

Deze abonnementsmodus bestaat uit de periodieke betaling van een inschrijvingsrecht die een Klant het recht tot gedeeltelijk gebruik verleent. Dit recht dekt de periode voorzien in de abonnementsovereenkomst.

Documentatie

De beschrijving van de functies en de gebruiksaanwijzing van het softwarepakket. Deze wordt door de Uitgever in papieren en/of elektronische versie ter beschikking gesteld in het Frans of Nederlands. Elke andere documentatie is uitgesloten van het kader van deze overeenkomst, met inbegrip van de handelsdocumentatie en het trainingsmateriaal.

Uitgever

De vennootschap Sage die het softwarepakket uitgeeft en die, indien nodig, ondersteuning en onderhoud voor het softwarepakket bij de Klant uitvoert (indien de Klant rechtstreeks bij de Uitgever heeft ingetekend op deze diensten) tenzij de Verdeler toestemming heeft gegeven aan de Klant om hier zelf voor in te staan. De Uitgever en Verdeler zijn in ieder geval onafhankelijke rechtspersonen; de onderhavige overeenkomst kan bijgevolg niet tot hoofdelijke aansprakelijkheid leiden voor wat betreft de dienstverlening die hieruit voortvloeit.

Software

Door de Uitgever uitgegeven softwarepakketten in objectcodevorm en de bijbehorende documentatie, waarvoor aan de Klant een licentie wordt verleend gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Contractuele Documenten

De overeenkomst tussen Sage en de Klant komt tot stand door de volgende contractuele documenten, die in volgorde van afnemende juridische waarde vermeld worden:

 • de Abonnementsovereenkomst,
 • de onderhavige algemene gebruiks- en bijstandsvoorwaarden,
 • eventueel een bijlage bij dit document.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen in de bovenvermelde documenten, primeert het document met de hogere rang.

Geen enkele specifieke handgeschreven aantekening die de Klant toegevoegd heeft, heeft waarde, behalve als ze uitdrukkelijk aanvaard is door Sage.

1. Doelstelling

De onderhavige algemene voorwaarden omvatten de voorwaarden, waaronder:

 • De Verdeler de Klant via de Uitgever het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht geeft om tijdens de duur van de overeenkomst het softwarepakket onder licentie en de bijbehorende documentatie ten persoonlijken titel te gebruiken binnen de grenzen van de verworven rechten en conform zijn bestemming, zoals uiteengezet in de onderhavige algemene voorwaarden en de documentatie van de diensten van het softwarepakket (hierna het “Abonnement”). Eveneens kan de Uitgever rechtstreeks het Abonnement aan de Klant verlenen.
 • De diensten variëren naargelang van het door de Klant gekozen aanbod.

2. Gebruiksvoorwaarden

a) Registratie

De registratie van het softwarepakket is een wezenlijk onderdeel van de onderhavige algemene voorwaarden. De Klant moet alle relevante informatie verstrekken over het softwarepakket en het gebruik ervan, en dit volgens de door de Verdeler meegedeelde voorwaarden.

In afwachting van deze registratie heeft de Klant beperkte toegang tot het softwarepakket. Deze toegang kan hem te allen tijde ontzegd worden zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling. De Klant kan in beperkte mate gebruikmaken van het softwarepakket totdat het is geregistreerd bij de Uitgever en hij zijn toegangscode ontvangen heeft.

b) Gebruiksrecht

De Klant beschikt tijdens de duur van de overeenkomst over een persoonlijk recht om het softwarepakket uitsluitend in de objectcode of uitvoerbaar bestand te gebruiken, en dit enkel voor doeleinden van interne werking en binnen de grenzen van de verworven rechten, tegen een vergoeding bepaald in het artikel “Financiële voorwaarden”. De Klant mag het softwarepakket enkel voor eigen gebruik en op een computersysteem vanuit één vestiging gebruiken. Het gebruik vanuit andere vestigingen, met uitzondering van de privéwoning van de Klant of van zijn medewerkers, is niet toegestaan en moet in een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd.

Het softwarepakket moet dus worden gebruikt:

 • overeenkomstig de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, en overeenkomstig de voorschriften vermeld in de documentatie;
 • enkel voor persoonlijke en interne doeleinden van de Klant, door zijn werknemers, met uitzondering van elke derde in zijn onderneming of een servicebureau;
 • op een goedgekeurde configuratie, en voor een welbepaalde vestigingsplaats zoals gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden (hierna de “Vestiging”).
 • door bevoegd personeel dat vooraf een aangepaste opleiding over het gebruik van het softwarepakket gevolgd heeft om er de gewenste resultaten mee te bereiken;
 • binnen de grenzen van het aantal aangekochte toegangen of het aantal werknemers of het aantal vennootschappen (wanneer deze beperkingen van toepassing zijn op de softwarepakketten);
 • uitzonderlijk, tijdelijk en op risico van de Klant in een andere vestiging of op andere hardware, maar enkel in het kader van de noodprocedures.

Elk niet-geautoriseerd gebruik krachtens de onderhavige voorwaarden is onwettig in toepassing van de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's en in toepassing van de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Met het oog op de veiligheid is de Klant gerechtigd één reservekopie van de supporthandleiding van het softwarepakket te maken en op de Vestiging te bewaren.

Elke back-up is van rechtswege het eigendom van de Uitgever en moet alle eigendomsrechten vermelden die in het softwarepakket werden opgelijst. De Uitgever behoudt zich exclusief het recht voor om overeenkomstig de wettelijke bepalingen de anomalieën van het softwarepakket te corrigeren. Indien de Klant het softwarepakket wenst te decompileren voor interoperabiliteitsdoeleinden, zullen de partijen vooraf samen de uitvoeringsvoorwaarden van de dienstverlening overeenkomen.

Elk element van het softwarepakket dat zou worden opgenomen in een apart softwarepakket, blijft onderworpen aan de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

c) Beperkingen op het gebruik van het softwarepakket

Aanvaarding van het toekennen van onderhavig gebruiksrecht op het softwarepakket betekent automatisch dat de Klant geen afbreuk mag doen aan de rechtmatige belangen van de Uitgever.

Het is de Klant bijgevolg verboden om over te gaan tot elk type gebruik waarin niet uitdrukkelijk voorzien wordt door de wet ten behoeve van de Klant of dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door de onderhavige overeenkomst, met name:

 • het softwarepakket gebruiken of er een reservekopie van maken buiten de bepalingen van de onderhavige overeenkomst om;
 • een volledige of gedeeltelijke kopie of reproductie van dit softwarepakket of de bijbehorende documentatie te maken, op welke manier en in welke vorm dan ook, met uitzondering van de hierboven toegestane reservekopie;
 • een reproductie te maken van de code van de softwarepakketten of de vorm van deze code te vertalen om de informatie te verkrijgen die nodig is voor de interoperabiliteit van deze softwarepakketten met andere, onafhankelijk gecreëerde softwarepakketten, aangezien de nodige informatie voor de interoperabiliteit op verzoek door Sage ter beschikking van de Klant wordt gesteld binnen de wettelijk opgelegde voorwaarden;
 • het softwarepakket voor eigen rekening of voor rekening van derden gebruiken op een ander systeem of via een andere vestiging. Het gebruik vanuit andere vestigingen, met uitzondering van de privéwoning van de Klant of van zijn rechtstreekse medewerkers, is niet toegestaan en moet in een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd.
 • eventuele anomalieën in het softwarepakket corrigeren of laten corrigeren door een derde, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Uitgever;
 • het softwarepakket gratis of tegen vergoeding ter beschikking stellen of commercialiseren, of gebruiken voor opleidingsdoeleinden van derden;
 • het softwarepakket decompileren, in het bijzonder met oog op ontwerp, uitvoering, verspreiding of commercialisering van een soortgelijk, gelijkwaardig of vervangingssoftwarepakket;
 • het softwarepakket aanpassen, bewerken, transformeren of opstellen, met oog op het aanmaken van nieuwe of afgeleide functies van een afgeleid of nieuw softwarepakket, behalve binnen de in de documentatie bepaalde limieten;
 • het softwarepakket omzetten of vertalen in andere talen, of dit zelfs gedeeltelijk wijzigen, met het oog op gebruik op een andere configuratie dan de goedgekeurde configuratie.

De naleving door de Klant van de bovenvermelde bepalingen is een essentiële voorwaarde van de onderhavige algemene voorwaarden.

d) Controle

Op verzoek van de Verdeler of de Uitgever moet de Klant een attest afleveren waaruit blijkt dat het softwarepakket overeenkomstig de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst wordt gebruikt.

Daar waar het softwarepakket is uitgerust met een traceerfunctie voor het gebruik van het pakket, stemt de Klant ermee in om deze functie te activeren op eenvoudig verzoek van de Verdeler of de Uitgever. De Klant verbindt zich er eveneens toe het bestand met deze informatie, zijnde het voormelde attest, te verstrekken.

Indien de Klant zou weigeren om dergelijke traceerfunctie te activeren of indien het softwarepakket niet zou beschikken over dergelijke functie, heeft de Verdeler of de Uitgever het recht een controle ter plaatse uit te voeren.

Indien uit het attest of de controle ter plaatse zou blijken dat het gebruik de verworven rechten met meer dan 10% overschrijdt, wordt een aanvullende vergoeding aangerekend aan de Klant. Indien het verschil meer dan 10% zou bedragen, zal deze aanvullende vergoeding verhoogd worden met 50%, evenals met de controlekosten van de Verdeler of Uitgever. Wanneer bovendien zou blijken dat de Klant functies of opties gebruikt waarvoor hij geen rechten heeft verworven, zal de Verdeler of Uitgever een aanvullende vergoeding factureren volgens het geldende tarief.

Klanteninformatie die werd verzameld tijdens dergelijke controles, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd conform artikel “Vertrouwelijkheid” van de onderhavige overeenkomst, en mag enkel worden aangewend voor de controle en eventuele regularisaties.

e) Contractuele garantie

De Klant heeft gedurende drie (3) maanden vanaf de leveringsdatum recht op een garantie dat het softwarepakket overeenstemt met de documentatie.

Indien er tijdens deze periode anomalieën worden vastgesteld, waarborgt de Verdeler gratis de spoedige aanpassing hiervan, op voorwaarde dat deze eventuele anomalieën binnen de garantietermijn aan de Verdeler gemeld werden en dat ze reproduceerbaar zijn.

Prestaties die gevraagd worden naar aanleiding van een niet- geautoriseerde interventie of wijziging, een onjuiste handeling of gebruik dat niet conform de documentatie is, of naar aanleiding van een anomalie die werd veroorzaakt door een andere toepassing van de Klant en die niet wordt aangeboden door de Verdeler, vallen uitdrukkelijk niet onder de contractuele garantie.

De partijen wijken in de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk af van de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de garantie voor fouten of verborgen gebreken in het softwarepakket. De Klant gaat hiermee akkoord.

Er wordt geen enkele andere garantie overeengekomen met betrekking tot het gebruiksrecht.

3. Waarschuwing

De klant heeft het softwarepakket gekozen op basis van de documentatie en informatie die hij erkent ontvangen te hebben.

Het is aan de Klant om uiterst nauwkeurig zijn noden te bepalen, na te gaan of het softwarepakket daarop is afgestemd en ervoor te zorgen dat hij over de specifieke deskundigheid beschikt om het softwarepakket te gebruiken.

Het is aan de Klant om ervoor te zorgen dat zijn eigen structuren de verwerking van het gekozen softwarepakket aankunnen en dat hij over de nodige deskundigheid beschikt voor de uitvoering ervan. Het is vooral aan de Klant om te controleren of het softwarepakket afgestemd is op zijn technische omgeving.

De Klant verklaart te zijn geïnformeerd dat hij zich kan laten bijstaan door Sage of door een deskundige naar keuze, als hij meent niet in staat te zijn dit softwarepakket te gebruiken volgens de bepalingen in deze overeenkomst.

Aan de Klant wordt aangeraden een onderhoudsovereenkomst te sluiten bij een dienstverlener naar keuze, met dien verstande dat er geen enkele samenhang kan bestaan tussen deze overeenkomst en om het even welke andere bestaande of toekomstige overeenkomst tussen Sage en de Klant.

Bij de installatie van het softwarepakket moet de Klant de authenticatiesleutel invoeren die op het echtheidscertificaat vermeld staat.

4. Aanbod Van Bijbehorende Diensten

 • Prestaties

De Klant zal onder andere beschikken over updates van het Sage softwarepakket om zo van zijn recht op het gebruik van de laatste beschikbare versie te kunnen genieten.

De Klant geniet ook van de bijhorende diensten in functie van het gekozen abonnementstype, zoals deze beschreven worden in de commerciële presentatiebrochure voor de betrokken diensten. Deze brochures zijn beschikbaar op onze internetsite en kunnen op aanvraag verkregen worden bij onze commerciële dienst.

De Klant verklaart kennis genomen te hebben van de verbonden diensten die opgenomen zijn in het door hem gekozen abonnementstype.

Indien de Verdeler rechtstreekse ondersteuning en onderhoud van het softwarepakket aanbiedt, worden deze diensten en voorwaarden voor de realisatie ervan omschreven door de Verdeler en onmiddellijk door hem meegedeeld aan de Klant.

 • Uitgesloten prestaties

De volgende prestaties zijn uitgesloten van de prestaties die Sage levert op basis van de onderhavige algemene voorwaarden:

 • de levering van een nieuw softwarepakket dat in het assortiment een bestaand softwarepakket zou vervangen, waarbij dit nieuwe softwarepakket gevoelige verschillen vertoont op het vlak van ontwerp en/of programmering en/of functiemogelijkheden,
 • de installatiekosten van de patches, updates en nieuwe versies en de nodige verplaatsingen,
 • restaties vanop afstand of teleonderhoud,
 • opleidingen,
 • bijstand voor elke parametrering van bewerkingen en van formaten voor de extractie en integratie van gegevens, specifieke parametreringen (parametreringen die niet standaard opgenomen zijn in dit softwarepakket),
 • bijstand bij of het realiseren van SQL-queries, scripts of nieuwe loonrubrieken of het opstellen van staten aan de hand van de rapporteringsmodule,
 • technische diagnose van de besturingsomgeving en het besturingssysteem,
 • bijstand bij de ontwikkeling van bijkomende toepassingen,
 • reparatie van de databases van de Klant, alle werken of benodigdheden die niet uitdrukkelijk vermeld worden in de onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de telefonische opleiding van het personeel van de Klant.

Sage zal in de volgende gevallen niet instaan voor de onderhoudsdiensten:

 • een onregelmatigheid die Sage niet kan reproduceren op de bestaande standaardversie, aanvraag tot interventie op de versies N-1 en vorige van het softwarepakket,
 • gebruik van het softwarepakket dat niet strookt met de documentatie en, in het bijzonder, niet-naleving door de Klant van de door Sage aangeraden back-upprocedures,
 • voortzetting van het gebruik van het softwarepakket zonder toestemming van Sage na een incident,
 • verandering van softwarepakket door de Klant of een derde zonder toestemming van Sage,
 • volledige of gedeeltelijke verandering van de randhardware of - software, waardoor deze nadien niet meer compatibel is met het softwarepakket, behalve indien Sage hier vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft,
 • een defect aan de computer, de randapparatuur of het netwerk van de Klant, waardoor de normale werking van het softwarepakket belemmerd wordt.

Daarnaast komen storingen van elektrische of ‘virale’ oorsprong niet in aanmerking. De telefonische bijstand wordt alleen verstrekt voor de vestigingen die hun informatica-installatie beschermd hebben tegen stroomonderbrekingen met behulp van een werkende online UPS en tegen informaticavirussen ongeacht de vorm of oorsprong ervan aan de hand van antivirussoftware of -softwarepakketten, aangevuld met een contract voor periodieke updates en op voorwaarde dat deze updates effectief binnen de termijnen uitgevoerd worden.

5. InwerkingTreding En Duur

De duur van de overeenkomst wordt vermeld op de Bestelbon en in het deel “beschrijving” van de factuur aan de Klant.

 • Overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) maand:

De overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) maand wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens opzegging door de Klant aan de hand van het opzeggingsformulier van Sage teruggestuurd naar zijn/haar Verdeler vóór de vijftiende (15) van de maand voorafgaand aan de vervaldag van de overeenkomst. De overeenkomst zal effectief beëindigd worden in de maand volgend op de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief door de Verdeler.

 • Overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) jaar:

De overeenkomst met een gebruiksduur van een (1) jaar wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, behoudens opzegging door de Klant aan de hand van het opzeggingsformulier van Sage teruggestuurd naar zijn/haar Verdeler drie (3) maanden voorafgaand aan de vervaldag van de overeenkomst.

De Klant erkent bovendien ingelicht te zijn over het feit dat de niet- verlenging van de overeenkomst tot de stopzetting van het gebruik van het softwarepakket zal leiden.

6. Financiële Voorwaarden

 • Periodieke vergoedingen

De Klant verbindt zich ertoe de overeenstemmende vergoeding voor het geleverde Abonnement te betalen aan de Verdeler. Deze vergoeding verschilt naargelang van het gekozen aanbod en de duur van het Abonnement die vermeld zijn op de bestelbon.

De Klant kan bij de Verdeler op elk gewenst moment bijkomende opties aanvragen voor zijn Abonnement of voor een ander aanbod kiezen volgens de geldende tarieven op het moment van de aanvraag.

Facturatie aan de Klant gebeurt op jaarbasis of in schijven (maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks), volgens de geldende bepalingen van de Verdeler.

De vergoedingen dienen maandelijks te worden betaald of op het einde van een andere overeengekomen termijn, via domiciliëring op een door de Klant meegedeeld rekeningnummer bij bestelling. Voor elke begonnen maand is een vergoeding verschuldigd. Wanneer de domiciliëring wordt geweigerd door de bankinstelling, door een beslissing van de bank zelf of door toedoen van de Klant, geeft dit zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot de toepassing van een forfaitaire boete van 10% van het te domiciliëren bedrag, en dit met een minimum van € 10.

a) Laattijdige of niet-betaling

In geval van niet-betaling van de maandelijkse of periodieke vergoeding door de Klant, behoudt de Verdeler of Uitgever zich het recht voor om de uitoefening van de diensten en de gebruiksrechten van het softwarepakket onmiddellijk op te schorten, totdat de betaling volledig werd uitgevoerd.

De Klant erkent bovendien op de hoogte te zijn van het feit dat niet- betaling tot de stopzetting van het gebruik van de softwarepakketten leidt, aangezien de gefactureerde vergoeding de abonnementskosten dekt. Bovendien zal elke laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 12% van het onbetaalde bedrag en dit tegen een conventionele rente van 12% per jaar met een minimum van 100 euro.

In afwijking op artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk expliciet overeengekomen dat, in de veronderstelling dat er verschillende facturen verschuldigd zijn en de Klant overgaat tot een gedeeltelijke betaling, het de Verdeler vrij staat de voormelde betaling naar goeddunken toe te rekenen.

b) Tariefwijziging

De Verdeler of Uitgever behoudt zich het recht voor om het bedrag van de voornoemde vergoedingen jaarlijks te wijzigen. Een prijsstijging zal echter beperkt worden tot een maximale jaarlijkse verhoging van 5,5%.

Ditzelfde geldt voor de diensten programmering, assistentie en andere computergerelateerde activiteiten, met dien verstande dat er voor de variatie van het bedrag rekening gehouden wordt met de hele periode sinds de laatste herziening van de prijzen door de Verdeler of Uitgever.

Wanneer de jaarlijkse verhoging de maximale voorziene verhoging overstijgt, heeft de Klant het recht om zijn contract op te zeggen zonder opzeggingstermijn of vergoeding, op voorwaarde dat het opzeggingsbericht door Sage ontvangen werd in de periode van vijftien (15) dagen volgend op het ontvangen van de factuur door de Klant.

In geval van wijziging van de voorgestelde diensten kunnen de vergoedingen eveneens gewijzigd worden.

Tenzij anders aangegeven door de Klant door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, zullen de nieuwe voorwaarden van rechtswege van toepassing zijn. Indien de Klant niet akkoord gaat, en dit volgens de regels meldt, zal dit dus tot de stopzetting van het Abonnement leiden, met alle gevolgen vandien zoals omschreven in de algemene voorwaarden.

c) Schaalbaarheid van de draagwijdte van de verworven rechten en het dienstenaanbod

 • Omvang gebruiksrechten

De Klant heeft het recht aan de Verdeler te vragen om de draagwijdte van zijn verworven rechten uit te breiden of in te perken, en dit volgens de geldende tarieven van de Verdeler.

Elke uitbreiding van de draagwijdte zal ingaan na ontvangst door de Verdeler van de nieuwe bestelbon met de nieuwe, door de Klant aanvaarde vergoeding.

Inperkingen van de draagwijdte zullen slechts ingaan bij de verlenging van het Abonnement volgend op de maand van ontvangst van de nieuwe bestelbon door de Verdeler of Uitgever, zoals aanvaard door de Klant.

 • Dienstenaanbod

De Klant zal recht hebben op een uitgebreider aanbod door de Verdeler of Uitgever hierover te informeren. Hij zal echter slechts één keer per jaar kunnen intekenen op een inperking van het aanbod.

Elke wijziging van de draagwijdte zal ingaan na ontvangst van de nieuwe bestelbon met de nieuwe vergoeding door de Verdeler of Uitgever.

 

7. Clausule Van WederinsTelling

a) Abonnementsovereenkomst in modus IER– JGR

Indien de Klant de overeenkomst verbreekt volgens de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, en vervolgens een nieuwe overeenkomst sluit om opnieuw recht te hebben op de bijstandsdiensten voor het softwarepakket, behoudt Sage zich het recht voor bijkomende kosten aan de Klant te factureren die minimum gelijk zijn aan het totale bedrag van de bijdragen die Sage gefactureerd zou hebben als de Klant de uitvoering van de diensten niet geschorst had. Naast het eenmalig inschrijvingsrecht zal het jaarlijks gebruiksrecht jaarlijks betaald kunnen worden om dit softwarepakket te kunnen gebruiken.

b) Abonnementsovereenkomst in modus IGR (Inschrijvingsrecht op het gebruik)

Indien de Klant de overeenkomst in modus IGR verbreekt volgens de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, zal hij/zij de kans krijgen om een nieuwe abonnementsovereenkomst voor hetzelfde product af te sluiten zonder enige bijkomende sanctie of kost, behalve voor de producten die wij bij Sage beschouwen als “periodieke producten”. De Klant zal voor hiervoor een bijkomende kost, bedrag gelijk aan dat van een (1) jaarabonnement, moeten betalen voor het opnieuw gebruikmaken van de eerder stopgezette dienst. Hetzelfde geldt als de contractontbinding niet gebeurt volgens de voorwaarden vermeld in de overeenkomst.

Deze bepaling zal echter niet van toepassing zijn als de door de klant uitgevoerde handeling niet als doel of gevolg had om economische voordelen te bekomen ten nadele van Sage.

8. Aansprakelijkheid

Overeenkomstig de onderhavige voorwaarden is de Verdeler, of eventueel de Uitgever, gebonden aan een inspanningsverplichting en kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor opgelopen vertragingen in de uitvoering van voormelde diensten. Bovendien kan de Verdeler of Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor ondoordacht gebruik of het niet gebruik maken van verstrekt gebruiksadvies in het kader van ondersteuning of onderhoud of van adviezen die verstrekt werden door iemand anders dan de Verdeler of Uitgever zelf.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te beschermen tegen de risico’s van vernieling of beschadiging van zijn bestanden of programma’s, door regelmatig de nodige back-ups te maken. Deze back-ups dienen afgestemd te worden op de noden van het bedrijf van de Klant en aan het belang van zijn gegevens. Alleen de Klant is verantwoordelijk om deze back-ups te maken, de periodiciteit ervan te bepalen en te zorgen voor de archivering ervan. Indien een technicus op expliciet verzoek van de Klant, die verklaart akkoord te gaan met betaling voor deze dienst, zou worden ingeroepen om een back-up te maken, blijft de Klant verantwoordelijk voor de kwaliteit van de back-up en moet hij erop toezien dat de programma’s en/of bestanden correct werden bewaard. In geen geval kan de Verdeler, of eventueel de Uitgever, aansprakelijk worden gesteld voor de vernieling of beschadiging van bestanden of programma’s.

Bovendien zal de Klant alle maatregelen nemen die hij nodig acht voor het testen en installeren van elke update aan het softwarepakket die ter beschikking wordt gesteld door de Verdeler of Uitgever conform de onderhavige voorwaarden.

In geen geval zal de Verdeler of Uitgever aansprakelijk kunnen worden gesteld, jegens de Klant of jegens een derde, voor indirecte nadelen zoals bedrijfsschade, commerciële nadelen, verlies van klanten, verlies van bestellingen, handelsverstoringen van welke aard ook, winsterving, schade aan het imago, verlies van gegevens en/of bestanden.

Indien de aansprakelijkheid van de Verdeler of Uitgever desondanks kan worden aangetoond, conform de onderhavige voorwaarden, door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zou de gevorderde vergoeding uitdrukkelijk worden beperkt tot het door de Verdeler of Uitgever geheven bedrag, conform de onderhavige voorwaarden, tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade.

In geval van lichamelijke schade veroorzaakt door de Verdeler, Uitgever of één van hun aangestelden, zal de Verdeler of Uitgever het slachtoffer bovendien schadeloosstellen conform de wettelijk geldende bepalingen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, en aanvaard door de Klant, dat de bepalingen van deze clausule van toepassing blijven, zelf na beëindiging van de onderhavige overeenkomst door een definitieve rechterlijke beslissing.

De onderhavige bepalingen vormen een verdeling van de risico’s tussen de partijen. De prijs komt overeen met deze verdeling en met de omschreven aansprakelijkheidsbeperking.

9. Eigendom En Behoud Van Intellectuele Eigendom

a) Eigendom

De Verdeler waarborgt aan de Klant dat hij over een machtiging van de auteur van het softwarepakket, namelijk de Uitgever, beschikt om het gebruiksrecht waarvan sprake in de onderhavige overeenkomst toe te kennen aan de Klant. Door het gebruiksrecht op het softwarepakket te verlenen, worden de eigendomsrechten niet overgedragen aan de Klant. De softwarepakketten blijven eigendom van de Uitgever of van de auteur ervan, ongeacht de vorm, de programmeertaal, de support van het programma of de gebruikte taal.

De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van de Uitgever op het softwarepakket niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een derde te schaden. Met het oog hierop zal hij alle vermeldingen inzake eigendom en/of copyright die eventueel aangebracht zijn op de bestanddelen van het softwarepakket en de documentatie in goede staat houden. Daarnaast zal hij deze vermeldingen aanbrengen op elke toegestane volledige of gedeeltelijke reproductie en met name op de reservekopie.

De softwarepakketten kunnen technologieën van derden omvatten die aan andere uitgevers toebehoren. De rechten die op deze technologieën verleend worden, zijn onderworpen aan de naleving van verschillende rechten en verplichtingen door de Klant. Bij niet-naleving van deze rechten en verplichtingen behoudt de Verdeler en/of de Uitgever zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om een einde te stellen aan de vastgestelde problemen.

In het bijzonder de beperkte licenties of “runtimes” die ter beschikking gesteld worden door derden-uitgevers, verlenen de Klant een gebruiksrecht dat exclusief beperkt is tot het softwarepakket waarmee ze verkocht werden.

b) Behoud van intellectuele eigendom

In geval van klachten over inbreuken door de softwarepakketten op een intellectueel eigendomsrecht in België, verbindt de Klant zich ertoe alle klachten in dit verband rechtstreeks te richten aan de Uitgever. Aan de Klant wordt uitdrukkelijk meegedeeld en hij aanvaardt dat de Uitgever, naar eigen keuze en op zijn kosten, hetzij het softwarepakket volledig of om het even welk deel ervan kan vervangen of wijzigen, hetzij voor de Klant een gebruiksrecht kan verkrijgen, op voorwaarde dat de Klant de volgende voorwaarden heeft nageleefd:

 • de Klant heeft al zijn verplichtingen krachtens de bepalingen van het onderhavige document aanvaard en uitgevoerd,
 • de vordering inzake de inbreuk of de verklaring vonden plaats vóór deze bewering binnen een week,
 • de Uitgever is in staat zijn eigen belangen en die van de Klant te verdedigen, en met het oog hierop werkt de Klant op loyale manier samen met de Uitgever door alle nodige elementen, informatie en bijstand te verstrekken om deze verdediging tot een goed einde te brengen.

Indien geen enkele van deze maatregelen redelijkerwijze overwogen kan worden, kan de Uitgever eenzijdig beslissen om een einde te stellen aan het gebruiksrecht dat verleend werd op de software die een inbreuk vormt en de vergoedingen die de Klant de laatste twaalf (12) maanden voor dit gebruik betaald heeft, terug te betalen. De Uitgever zal niet aansprakelijk gesteld worden indien de beweringen betrekking hebben op:

 • het gebruik van een andere versie van het softwarepakket dan de huidige en niet-gewijzigde versie, als de veroordeling vermeden had kunnen worden door het gebruik van de huidige en niet-gewijzigde versie,
 • de combinatie en de toepassing of het gebruik van het softwarepakket met programma's of gegevens die niet verstrekt werden door de Verdeler of de Uitgever.

De bepalingen van dit artikel leggen alle verplichtingen van de Uitgever vast op het vlak van inbreuken op octrooien en/of auteursrechten door het gebruik van het softwarepakket.

10. Vertrouwelijkheid

De partijen hebben door de toepassing van de onderhavige overeenkomst mogelijk toegang tot vertrouwelijke gegevens van de andere partij. Onder vertrouwelijke informatie verstaan we de voorwaarden en de prijs van de onderhavige overeenkomst, het softwarepakket en de bijbehorende updates en alle informatie die als zodanig aangeduid wordt.

Informatie die, zonder fout, tot het openbare domein behoort, is geen vertrouwelijke informatie, evenmin als informatie die al in het bezit was van de ontvangende partij voor de mededeling ervan, zonder dat ze die van de andere partij gekregen heeft, informatie die zonder vertrouwelijkheidsvoorwaarde door derden aan de partijen wordt meegedeeld en informatie die elke partij onafhankelijk van elkaar ontwikkelt.

De ontvangende partij zal het vertrouwelijke karakter van de zo ontvangen informatie beschermen, en hieraan minstens evenveel zorg besteden als aan de bescherming van haar eigen vertrouwelijke informatie, en ze mag deze informatie niet meedelen of onthullen aan derden, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij of in de mate die eventueel wettelijk vereist is. Meer in het algemeen komen de partijen overeen om alle redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke informatie niet meegedeeld wordt aan hun werknemers of contractanten als dit een inbreuk op de onderhavige overeenkomst zou vormen. De bepalingen van deze verplichting gelden gedurende de volledige geldigheidsduur van de onderhavige overeenkomst en tot twee (2) jaar na de beëindiging ervan.

Alle documenten die de Uitgever overhandigd heeft op basis van de onderhavige overeenkomst blijven zijn exclusieve eigendom en moeten hem op eenvoudig verzoek terugbezorgd worden.

11. Overmacht

De partijen worden van alle verantwoordelijkheid ontslagen indien de niet-naleving door een van beide partijen van alle of een deel van haar verplichtingen voortvloeit uit overmacht.

In een eerste fase schorten de gevallen van overmacht de uitvoering van de overeenkomst op, en de partijen komen samen om de bepalingen van hun verdere relatie vast te leggen.

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, wordt de onderhavige overeenkomst automatisch beëindigd, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

De volgende situaties worden uitdrukkelijk als overmacht of toeval beschouwd, naast de situaties die gewoonlijk door de rechtspraak van deBelgische rechtbanken in aanmerking genomen worden: blokkering, verstoring of verzadiging van de telecommunicatienetwerken, slechte kwaliteit van de elektrische stroom, blokkering van de transport- of toevoermiddelen om welke reden ook, slechte weersomstandigheden, epidemieën, aardbevingen, brand, stormen, overstromingen, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, evenals wettelijke of regelgevende wijzigingen van de verkoopvormen.

12. Corruptiebestrijding

Sage is een ethische onderneming die bijzonder veel belang hecht aan fraude- en corruptiebestrijding en die verwacht dat elke persoon of onderneming waarmee Sage te maken heeft, zich aan dezelfde principes houdt en nauwgezet de geldende wetgeving naleeft. Bovendien moet Sage zich als dochteronderneming van een onderneming naar Engels recht verplicht houden aan de Engelse Bribery Act 2010 met betrekking tot corruptiebestrijding. Deze wet legt Sage een aantal verplichtingen op bovenop de verplichtingen die voortvloeien uit de reglementering die in Frankrijk van kracht is.

Als gevolg daarvan verbindt elke cocontractant van Sage, hierna “Cocontractant” genoemd, zich ertoe de elementen in dit artikel onherroepelijk na te leven.

Elk verzuim vanwege de Cocontractant met betrekking tot de bepalingen van dit artikel moet als een ernstig verzuim aangezien worden en geeft Sage naar eigen goeddunken het recht om de onderhavige overeenkomst te verbreken zonder opzeggingstermijn of vergoeding, maar onder voorbehoud van alle schadevergoedingen waarop Sage mogelijk aanspraak kan maken naar aanleiding van een dergelijk verzuim.

De Cocontractant waarborgt dat elke natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhavige overeenkomst voor rekening van de Cocontractant optreedt:

 • elke reglementering met betrekking tot corruptiebestrijding zal naleven, met inbegrip van de Bribery Act 2010;
 • niets zal doen of nalaten te doen waarvoor Sage aansprakelijk gesteld zou kunnen worden wegens de niet-naleving van de bestaande reglementering met betrekking tot corruptiebestrijding;
 • een eigen beleid en procedures met betrekking tot ethisch handelen en corruptiebestrijding zal doorvoeren en handhaven;
 • Sage onmiddellijk op de hoogte zal brengen van elke gebeurtenis waarvan hij in kennis gesteld zou worden en die mogelijk tot een onrechtmatig voordeel van financiële of andere aard leidt in het kader van de onderhavige overeenkomst;
 • Sage alle nodige bijstand zal verstrekken om in te gaan op een verzoek van een bevoegde instantie met betrekking tot corruptiebestrijding.

De Cocontractant moet Sage vergoeden voor elk gevolg, met name van financiële aard, van een verzuim van zijnentwege met betrekking tot de verplichtingen die in dit artikel vermeld worden.

De Cocontractant geeft vanaf nu toestemming aan Sage om alle redelijke maatregelen te treffen om te controleren of de Cocontractant de in dit artikel vermelde verplichtingen strikt naleeft.

De Cocontractant verbindt zich ertoe Sage onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk element waarvan hij in kennis gesteld zou worden en waarvoor hij mogelijk aansprakelijk gesteld wordt op basis van dit artikel.

Het spreekt voor zich dat geen enkele verplichting op basis van de onderhavige overeenkomst tot gevolg kan hebben dat Sage zich verplicht ziet zijn verplichtingen met betrekking tot corruptiebestrijding niet na te leven.

13. Overdracht

De onderhavige overeenkomst kan in geen geval al dan niet tegen betaling volledig of gedeeltelijk overgedragen worden door de Klant, ook niet aan een van zijn dochterondernemingen of aandeelhouders.

In dit verband kunnen de rechten die verleend worden in toepassing van de overeenkomst niet overgedragen worden.

14. Beëindiging

a) Beëindiging wegens fout

Wanneer een van beide partijen de verplichtingen van de onderhavige overeenkomst niet nakomt, en dit niet rechtzet binnen een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin de nalatigheid gemeld wordt, kan de andere partij de overeenkomst beëindigen met voorbehoud van alle schadevergoedingen waarop ze aanspraak kan maken. Onverminderd de mogelijkheid om de uitvoering van de diensten op te schorten zoals omschreven in artikel 5 a) in geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant, kan de partij die overgegaan is tot facturatie (de Verdeler of de Uitgever) de overeenkomst beëindigen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf een aangetekende ingebrekestelling met ontvangstbewijs die niet gevolgd zou zijn door de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en het strafbeding. Dit opzeggingsrecht doet geen afbreuk aan het recht van de Verdeler of de Uitgever om alles in het werk te stellen om zijn vorderingen, de totaliteit van de nog verschuldigde factuurbedragen, te innen.

De beëindiging van de onderhavige overeenkomst om welke reden ook, leidt niet tot de terugbetaling van de geïnde bedragen door de Verdeler.

b) Gevolgen van de beëindiging

In alle gevallen van beëindiging van de overeenkomst op initiatief van de Verdeler, de Uitgever of de Klant, verbindt de Klant zich ertoe het gebruik van de softwarepakketten en van elke kopie die hij voor de einddatum gemaakt zou kunnen hebben, stop te zetten.

De Klant erkent bovendien dat hem meegedeeld werd dat de beëindiging van de onderhavige overeenkomst tot de stopzetting van de gebruiksrechten van het softwarepakket leidt.

15. Bronnen

De Uitgever verbindt zich ertoe de bronprogramma’s en de verschillende bijbehorende updates regelmatig bij de notaris van zijn keuze te deponeren. Hij zal de naam van de notaris meedelen indien een Klant daarom verzoekt via aangetekende brief met ontvangstbewijs, op voorwaarde dat dit verzoek gerechtvaardigd is.

16. Uitvoerrechten

De Klant verbindt zich ertoe de wetten en reglementen m.b.t. uitvoerrechten, die van kracht zijn in België en de Verenigde Staten, strikt na te leven.

17. Persoonsgegevens

In elk van de gevallen waarin ze in het onderhavige artikel verschijnen met een hoofdletter, in het enkelvoud of meervoud, zullen deze termen de hierna beschreven betekenis hebben:

De “Verwerkingsverantwoordelijke” betreft een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vastlegt . Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

De “Verwerker” betreft e en natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt .

“Toepasselijk Recht” betreft alle van kracht zijnde richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie inzake het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de AVG en alle geassocieerde nationale rechtsregels.

“AVG” betreft de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

“Persoonsgegevens” betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene” ); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Persoonsgegevens van de Klant” betreft de gegevens, informatie of documenten die zijn verstrekt, ingevoerd of overgemaakt door de Klant of voor zijn rekening in het kader van de Dienstverlening, en die gegevens kunnen bevatten over zijn klanten en, of, zijn werknemers.

“Verwerking” betreft een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; verwerken, heeft verwerkt en verwerkt/verwerken zullen als dusdanig beschouwd worden.

“Groep Sage” betreft Sage en zijn gelieerde bedrijven.

“Toezichthoudende autoriteit ” betreft een door een lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie die waakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Partijen erkennen en aanvaarden dat de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is inzake de verzamelde en verwerkte gegevens in het kader van de door hem aanvaarde Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden en dat hij aangaande de vermelde Verwerking de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van het Toepasselijk Recht.

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de vermelde Algemene Voorwaarden, houdt Sage zich eraan om als Verwerker de Persoonsgegevens voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken volgens de hierna bepaalde voorwaarden:

Hij het Toepasselijk Recht naleeft en dat zijn instructies aan Sage voor de Verwerking van persoonsgegevens ermee stroken;

Dat hij, aangaande de Verwerking, gemachtigd is om, conform het Toepasselijk Recht, Persoonsgegevens van Betrokkenen te communiceren aan Sage;

Dat hij, desgevallend, de toestemming van Betrokkenen zal verkrijgen, zoals bepaald door het Toepasselijk Recht, zodat hij:

De vermelde Persoonsgegevens van de Klant kan communiceren aan Sage;

Dat Sage de vermelde Persoonsgegevens kan communiceren: (a) aan zijn partners-dienstverleners en gelieerde bedrijven; (b) aan elke overheidsinstelling indien van toepassing; (c) aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke of gereglementeerde verplichting ten hoofde van Sage ; en (d) aan elke andere persoon die het recht heeft de informatie op te vragen, met inbegrip van ontvangers van Persoonsgegevens buiten de EER.

Sage garandeert en verklaart dat wanneer het als Verwerker handelt , het de Persoonsgegevens van de Klant slechts verwerkt:

Voor zover het nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of de vermelde Algemene Voorwaarden die de klant heeft aanvaard en/of;

Sage garandeert en verklaart dat wanneer het handelt als Verwerkingsverantwoordelijke, het de Persoonsgegevens van de Klant verwerkt conform het Toepasselijk Recht, zijn vertrouwelijkheidsbeleid en zijn cookiebeleid, beide laatste raadpleegbaar op deze locatie: http://www.sage.com/be

Analyses van Persoonsgegevens

De Klant is op de hoogte gesteld en aanvaardt dat Sage, in zijn legitiem commercieel belang, tijdens de afname van de Diensten aangemaakte en opgeslagen Persoonsgegevens van de Klant kan verzamelen, bewaren en gebruiken (met inbegrip van de Persoonsgegevens van de Klant die Sage verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke zoals ook het vertrouwelijkheidsbeleid van Sage aangeeft onder de volgende link: http://www.sage.com/be,) teneinde:

 • Publicitaire of marketingboodschappen te adresseren aan de Klant (inclusief berichten in het product of berichtenvensters-banners) of informatie die nuttig kan zijn voor de Klant, in functie van zijn afname van Diensten en Producten van Sage;
 • Onderzoek en ontwikkeling te verrichten ter verbetering van de Diensten, producten en toepassingen van Sage en/of gelieerde bedrijven;
 • Bestaande en nieuwe diensten en functionaliteiten te ontwikkelen en ter beschikking te stellen (met name statistische analyses, vergelijkende analyses of voorspellende diensten);
 • Locatiegebaseerde Diensten voor te stellen aan de Klant (bijvoorbeeld content in functie van de locatie) voor dewelke Sage geolokalisatiegegevens verzamelt om de Klant een relevante ervaring aan te bieden,

Aangezien Sage zich ervan verzekert dat de verzamelde informatie g epseudonimiseerd verwerkt wordt en enkel als geheel wordt getoond en niet als verwijzing naar de Klant of elke andere Betrokkene. De Klant kan op elk moment aan Sage verzoeken om het gebruik te beëindigen van de Persoonsgegevens van de Klant zoals beschreven in de onderhavige paragraaf, door Sage te contacteren via het volgende adres: Chief Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming), M. Chris Lauder, Sage Group plc, North Park, Newcastle upon Tyne, NE13 9AA, Verenigd Koninkrijk, of door een e-mail te sturen naar [email protected].

De Klant, in de mate van het mogelijke, bij te staan met passende technische en organisatorische maatregelen, te voldoen aan zijn verplichting om individuele vragen te beantwoorden over de uitvoering van rechten van Betrokkenen;

De Klant, in de mate van het mogelijke en op basis van de informatie waarover Sage beschikt, bij te staan om laatstgenoemde toe te laten te voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot:

Elke mogelijke redelijke maatregel te nemen om zich ervan te verzekeren dat elke medewerker met toegang tot Persoonsgegevens de desgevallende verplichtingen naleeft;

Zich ervan te verzekeren dat de toegang tot Persoonsgegevens strikt beperkt wordt tot medewerkers die ze nodig hebben voor de exclusieve uitvoering van de Overeenkomst en/of vermelde Algemene Voorwaarden;

Zich ervan te verzekeren dat de medewerkers die gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zich ertoe hebben verbonden de vertrouwelijkheid ervan te eerbiedigen, of gebonden zijn aan een passende wettelijke vertrouwelijkheidsverplichting.

Indien het Toepasselijk Recht het oplegt, zal Sage een Functionaris voor Gegevensbescherming aanstellen en de informatie over die aanstelling beschikbaar stellen.

Sage beschikt over een programma voor informatiebeveiligingsbeheer (“Beveiligingsprogramma”) conform erkende best practices voor informatiebeveiliging en die het up-to-date houdt.

Dat Beveiligingsprogramma omvat alle garanties, administratieve beleidsvoorschriften en passende fysieke, technische en organisatorische controles die Sage uitvoert in de volgende domeinen:

 • Beleidsvoorschriften voor informatiebeveiliging
 • Organisatie van de informatiebeveiliging
 • Aanschaf, ontwikkeling en onderhoud van het systeem
 • Incidentenbeheer informatiebeveiliging
 • Informatiebeveiliging met betrekking tot het beheer van operationele continuïteit

Om Persoonsgegevens te beschermen tegen elke niet-gemachtigde of onwetmatige Verwerking, en ook verlies, aanpassing of accidentele communicatie van Persoonsgegevens aan derden, heeft Sage technische en organisatorische maatregelen genomen tegen aanwezige risico’s door activiteiten in het kader van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Onder voorbehoud van elke bestaande vertrouwelijkheidsverplichting tegenover derden, verbindt Sage zich ertoe alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie ter beschikking van de Klant te stellen, zodat die de naleving van zijn eigen verplichtingen in deze kan aantonen. Wat dat betreft, zal Sage met name elk beveiligingsauditrapport door een interne of externe, onafhankelijke auditeur kunnen voorleggen aan de klant. Bij gebrek daaraan of op verzoek van de Klant, verbindt Sage zich ertoe op kosten van de Klant onafhankelijke audits te laten uitvoeren, inclusief inspecties door een derde, door de Klant gemandateerde en door Sage goedgekeurde auditeur met de vereiste kwalificaties.

Sage zal de Klant in kennis stellen van niet-naleving van de beveiligingsregels die leiden tot de vernietiging, het verlies, de accidentele of onwetmatige aanpassing, de onrechtmatige communicatie van Persoonsgegevens aan derden of de niet-gemachtigde toegang tot zulke gegevens, als gevolg van een handeling of nalatigheid van Sage of latere verwerkers.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Sage persoonsgegevens van de Klant kan doorsturen binnen de Sage Groep overeenkomstig de algemene voorwaarden van de kaderovereenkomsten van Sage met betrekking tot de doorgifte en verwerking van gegevens, die de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie bevatten.

De Klant erkent en aanvaardt dat de uitvoering van de door hem aanvaarde overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden de Verwerking van Persoonsgegevens kan inhouden door verdere verwerkers in landen buiten de EER. Sage zal evenwel geen Persoonsgegevens versturen naar een verdere verwerker in een land buiten de EER zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Klant wanneer een dergelijke doorgifte niet onderworpen is aan (a) een Adequaatheidsbesluit (conform artikel 45 van de GDPR) ; of (b) Passende Waarborgen (conform artikel 46 van de GDPR) ; of (c) Bindende Bedrijfsvoorschriften (conform artikel 47 van de GDPR).

Aan het einde van de door de Klant aanvaarde Overeenkomst of Algemene Voorwaarden en op zijn verzoek, zal Sage alle Persoonsgegevens die hem betreffen, vernietigen of terugsturen en alle bestaande kopieën van deze Gegevens vernietigen, tenzij Sage bij wet verplicht wordt om ze te bewaren of een andere legitieme, commerciële beweegreden heeft om dat te doen.

Sage zal geen beroep kunnen doen op verdere verwerkers om Verwerkingen voor rekening van de Klant kunnen uitvoeren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Wanneer het inroepen van een verdere verwerker aanvaard is door de Klant, zal Sage erover waken dat onderhavige verplichtingen van die verwerker worden geauditeerd en gerapporteerd.

18. Overige Bepalingen

Verbintenissen van de partijen: Er wordt overeengekomen dat de onderhavige overeenkomst enkel gewijzigd kan worden door een bijvoegsel dat door de partijen ondertekend is. De Klant erkent dat de aanvaarding van de onderhavige overeenkomst tot gevolg heeft dat zijn algemene aankoopvoorwaarden en de specifieke bepalingen op zijn bestelbonnen die niet uitdrukkelijk aanvaard zijn door de Verdeler niet van toepassing zijn. De eventuele specifieke voorwaarden die opgenomen zijn in de door beide partijen ondertekende bijzondere voorwaarden zijn echter wel van toepassing. Een specifieke handgeschreven aantekening die de klant toegevoegd heeft, heeft enkel waarde als ze uitdrukkelijk aanvaard is door de Verdeler of Uitgever.

Verzaking: Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op het niet-nakomen door de andere partij van een van de in de onderhavige overeenkomst bedoelde verplichtingen kan voor de toekomst niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de verplichting in kwestie. De Klant ziet echter onherroepelijk af van elke vraag, klacht, recht of vordering ten aanzien van de Verdeler met betrekking tot de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, die meer dan twaalf (12) maanden na het ontstaansfeit geformuleerd zou zijn. Bijgevolg ziet de Klant onherroepelijk af van elke rechtsvordering op basis hiervan ten aanzien van de Verdeler of van een van de vennootschappen van de groep waartoe hij behoort voor om het even welke rechtbank.

Referenties: De Verdeler of de Uitgever mag de naam van de Klant vermelden voor de promotie van het softwarepakket.

Kennisgevingen: Alle kennisgevingen die krachtens de onderhavige overeenkomst vereist zijn, gebeuren met een aangetekende brief met ontvangstbewijs en worden geacht geldig te zijn uitgevoerd op de adressen in de hoofding van het onderhavige document, behalve indien een adreswijziging meegedeeld werd.

Gedeeltelijke nietigheid: De verklaring dat om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst nietig is of geen uitwerking heeft, impliceert niet van rechtswege dat de andere bepalingen nietig zijn of geen uitwerking hebben, behalve indien dit het evenwicht van de overeenkomst zou wijzigen.

19. Wetgeving En Rechtspraak

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van het land waarin de Sage-verdeler gevestigd is.

In geval van een geschil wordt de bevoegdheid uitdrukkelijk toegewezen aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Sage-verdeler gelegen is.

Feedback