Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jak optymalnie przejść przez proces wyboru usługodawcy PPK?

Wróć do wyników wyszukiwania

Jak optymalnie przejść przez proces wyboru usługodawcy PPK?

Oferty na prowadzenie PPK

Zgodnie z przepisami, PPK mogą oferować wyłącznie podmioty umieszczone w ewidencji PPK. Są to tzw. instytucje finansowe. Informacje o nich można znaleźć na stronie www.mojeppk.pl. Pod tym adresem znajduje się prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju portal internetowy, na którym można znaleźć podstawowe informacje o warunkach ofert na prowadzenie PPK. Warto wejść na tę stronę internetową i zapoznać się z tymi ofertami. Możliwe jest również bezpośrednie pozyskanie oferty od danego usługodawcy.

Ustawowe kryteria wyboru

Uprawnieniem, ale i zarazem obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami gromadzonymi w PPK danego pra­codawcy. Dokonując wyboru instytucji finansowej pracodawca powinien kierować się w szczególności kryte­riami wskazanymi w ustawie o PPK. Są nimi: warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność w zarządzaniu aktywami, posiadane doświadczenie oraz najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Pracodawca może stosować także własne dodatkowe kryteria wyboru.

Ułatw sobie obsługę PPK

Automatycznie przesyłaj dane PPK do instytucji finasnowych

Poznaj ofertę

Procedura wyboru

Ustawodawca nie uregulował żadnej szczegółowej procedury wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej PPK, poza wskazaniem kryteriów, jakimi winien kierować się pracodawca dokonując wyboru. To zatem pracodawca decyduje w jaki sposób dokona porównania oraz przy zastosowaniu jakiej procedury to uczyni. Z pewnością warto dobrze udokumentować ten proces.

Rola reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze

Wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać danym PPK powinien odbyć się ze współudziałem działających u danego pracodawcy związków zawodowych, a w przypadku ich braku – z udziałem przedstawicieli osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Mimo, że ustawodawca posługuje się sformułowaniem „w porozumieniu”, to z uwagi na fakt, że w razie braku osiągnięcia porozumienia pracodawca sam podejmuje decyzję o wyborze – powyższe sformułowanie „w porozu­mieniu” należy czytać jako „w konsultacji”. Przedstawiciele pracowników mogą, ale nie muszą, bezpośrednio uczestniczyć w wyłonieniu instytucji finansowej zarządzającej PPK, np. w postaci uczestnictwa w komisji przetargowej.

Jak przygotować firmę na wdrożenie PPK?

Obejrzyj eksperckie webinarium Sage i INFOR

Obejrzyj webinarium

Mimo, że w każdym czasie pracodawca może zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK, to w praktyce wybór dokonany w 2020 roku może pozostać na długie lata. Warto dobrze wybrać.