Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Rezygnacja pracownika z przystąpienia do programu PPK

Wróć do wyników wyszukiwania

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych daje pracownikom możliwość rezygnacji z uczestnictwa w tym programie. Jak wygląda procedura rezygnacji i jakie powoduje obowiązki po stronie pracodawcy?

Już od 1 lipca 2019 r. duże przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników) będą miały obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ustawa o PPK przewiduje, że program będzie stopniowo włączał kolejne grupy pracowników i pracodawców (firmy średnie i małe), aż docelowo od stycznia 2021 r. wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników będą objęci obowiązkami związanymi z PPK.

Rezygnacja musi być dobrowolna

Program PPK jest dobrowolny, jednak jego specyfika powoduje, że pracownicy zostają do niego zapisani automatycznie. Ustawa daje pracownikowi możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie, ale z uwagi na domyślne przypisanie do niego, odstąpienie wymaga złożenia u pracodawcy odpowiedniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Decyzja indywidualnego pracownika o rezygnacji z PPK ma być w pełni dobrowolna, co oznacza, że pracodawca w żaden sposób nie może na nią wpływać (namawiać, przekonywać, oferować w zamian alternatywne korzyści pracownicze czy warunkować rezygnację zapisami w wewnętrznych regulaminach pracy) – i jest to uregulowane ustawą włącznie z przewidzianymi karami za tego typu praktyki. 

Bezpiecznie zarządzaj danymi kadrowymi: Sage Symfonia Kadry i Płace

Poznaj ofertę

Warto zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach było trochę zamieszania związanego z samym wzorem deklaracji, który został opublikowany wraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów w lutym br. Środowiska przedsiębiorców poddały ostrej krytyce rozbudowaną formę deklaracji, jak również konieczność składania na niej przez pracownika aż siedmiu podpisów. W rezultacie resort finansów zaproponował jej nowy wzór w ramach opublikowanego właśnie „Rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego”. Nowa deklaracja ma już tylko jedną stronę, wymaga podania podstawowych danych pracownika, nazwy pracodawcy oraz złożenia tylko jednego podpisu.

Obowiązki pracodawcy po przyjęciu deklaracji o rezygnacji

Gdy pracownik złoży deklarację o rezygnacji z PPK, pracodawca ma obowiązek poinformowania o tym w terminie 7 dni instytucji finansowej, która prowadzi rachunek dla uczestnika programu. Należy pamiętać, że pracodawca nie dokonuje przelewów na PPK poczynając od miesiąca, w którym otrzymał od pracownika deklarację o jego rezygnacji. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której środki zostaną jednak przelane, mają być one zwrócone z rachunku PPK. 

Wypróbuj Sage HRcloud za darmo!

Zacznij korzystać

Uwaga: Deklaracja o rezygnacji z PPK nie ma skutku trwałego. Ustawa wdrożyła bowiem mechanizm automatycznego odnawiania uczestnictwa w programie po upływie 4 lat od odstąpienia pracownika od tego programu. Ponadto każdorazowa zmiana pracy powoduje automatyczne zapisanie pracownika do PPK (oczywiście pod warunkiem, że w okresie przejściowym przewidzianym na wejście w życie ustawy pracodawca jest już objęty obowiązkiem prowadzenia PPK). Dla pracodawcy powoduje to kolejny obowiązek prowadzenia ewidencji rezygnacji oraz monitorowania okresów, jakie upłynęły od ich złożenia. Jest też obowiązek informacyjny – firma nie tylko musi zidentyfikować moment, od którego powinna wznowić wpłaty na PPK, ale do ostatniego dnia lutego w roku, w którym mijają 4 lata od złożenia deklaracji o rezygnacji, powinna poinformować zarówno pracownika, jak i instytucję finansową, która prowadzi rachunek PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat w danym roku.

Odpowiedzialność karna

Ustawa o PPK wprowadza odpowiedzialność karną w przypadku udowodnienia niedopełnienia przez pracodawcę obowiązków związanych z prowadzeniem PPK, w tym obowiązków informacyjnych. Rozmiar kar finansowych za naruszenia waha się od tysiąca do miliona złotych. Sankcja może też być wyliczana procentowo w skali 1,5% wartości funduszu wynagrodzeń pracodawcy.