search icon

Sage Gwarancja

 

 
Usługi Sage Gwarancja dla modułów z licencją bezterminową
  Podstawowa Komfort Premium Prestiż VIP
Centrum wiedzy
Sage Pomoc Online
Aktualizacja prawna
Techniczne wsparcie telefoniczne
Aktualizacja funkcjonalna
Oddzwonienie na życzenie
Pierwszeństwo dodzwonienia
Pomoc zdalna


 

 
Usługi Sage Program w Subskrypcji
  Podstawowa+ Komfort+ VIP+
Centrum wiedzy
Sage Pomoc Online
Aktualizacja prawna
Techniczne wsparcie telefoniczne
Aktualizacja funkcjonalna
Oddzwonienie na życzenie
Pierwszeństwo dodzwonienia
Pomoc zdalna

Techniczne wsparcie telefoniczne

Zadzwoń do nas! Eksperci są do Twojej dyspozycji pod nr.

+48 22 455 56 00

w dni robocze w godzinach 8–17.

Odpowiemy na pytania i rozwiążemy Twoje problemy dotyczące m.in.:

 • obsługi podstawowych procesów i funkcjonalności
 • doraźnej pomocy w ustawieniach
 • aktywacji baz danych

https://www.sage.com.pl/uslugi/identyfikacja#primary-content
Zakres usług wsparcia technicznego Sage

Usługi profesjonalne

Z usług profesjonalnych możesz skorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu ich wykupienia.

Nasze wsparcie obejmuje 3 wizyty konsultanta Sage w Twojej firmie. Każde z trzech spotkań może trwać do 7 godzin pracy, w czasie których możesz liczyć na :

 • Z usług profesjonalnych możesz skorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu ich wykupienia. Nasze wsparcie obejmuje 3 wizyty konsultanta Sage w Twojej firmie. Każde z trzech spotkań może trwać do 7 godzin pracy, w czasie których możesz liczyć na :
 • Zainstalowanie standardowych aktualizacji programów na serwerze oraz wszystkich stacjach roboczych, zgodnie z posiadaną licencją
 • Konwersję baz danych do nowej wersji
 • Konsultacje indywidualne związane z bieżącą eksploatacją systemu
 • Wsparcie użytkowników w bieżącej pracy na systemach
 • Parametryzację standardowych funkcji systemu wynikających z bieżących potrzeb firmy (np. dodanie nowego typu dokumentu, dodanie nowego konta do planu kont, dodanie nowego składnika, itp.)
 • Instalację dodatkowych stanowisk systemu
 • Sprawdzenia poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Asystę konsultanta podczas wykonywania kluczowych czynności (np. tworzenie ZUS, tworzenie e-Deklaracji, zamykanie roku księgowego, założenie nowego roku w systemie, itp.)
 • Konsultacje szkoleniowe

Rezygnacja z abonamentu

Kliknij w wybrany link jeżeli chcesz:

Centrum Wiedzy

dostęp do kompendium wiedzy o produktach i usługach Sage znajdujących się w bieżącej ofercie Sage, dostępnego na stronie https://centrumwiedzy.sage.com.pl

Aktualizacja prawna

zmiany w Programach, wynikające ze zmian w przepisach prawnych polegające na dostosowaniu Programów do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sage

Techniczne wsparcie telefoniczne

udzielanie Użytkownikowi konsultacji w procesie instalacji Programów w środowisku Użytkownika oraz udzielanie Użytkownikowi konsultacji związanych z korzystaniem z Programów, zgodnie z zasadami ustalanymi przez Sage.

Zasady świadczenia usługi

Usługi wsparcia technicznego dla Programów dostępne są poprzez e-mail oraz telefon. Usługi wsparcia technicznego przez telefon – Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z usługi nawiązuje połączenie telefoniczne z numerem dostępowym odpowiednim dla rodzaju i zakresu usługi, wskazanym na stronach internetowych www.sage.com.pl i postępuje zgodnie z instrukcją podaną w automatycznym systemie obsługi. W trosce o jakość obsługi, w uzasadnionych przypadkach czas konsultacji telefonicznych może być ograniczony do 30 minut. Rozmowy telefoniczne w ramach Usług wsparcia technicznego mogą zostać nagrane a nagranie przechowywane przez okres do 3 lat wyłącznie dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług przez Sage.

Aktualizacja funkcjonalna

rozwój Programów, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sage, w zakresie :

 • podwyższenia technicznej jakości pracy Programów
 • zmian funkcjonalnych polegających na rozbudowie i wprowadzeniu nowych funkcji do Programów

Oddzwonienie na życzenie

oddzwonienia na życzenie w ramach Usług wsparcia technicznego obejmują skorzystanie z usługi oddzwonienia w przypadku, gdy Użytkownik w automatycznym systemie obsługi zgłosi takie życzenie.

Zasady świadczenia usługi :

Korzystanie z Usługi oddzwonienia na życzenie, pod warunkiem prawidłowej identyfikacji w systemie telefonicznym Sage, następuje poprzez wybranie przez Użytkownika, w trakcie oczekiwania na połączenie z konsultantem Sage zgodnie z instrukcją w automatycznym systemie obsługi, cyfry z klawiatury telefonu właściwej dla dyspozycji oddzwonienia na żądanie.

Oddzwonienie następuje trzykrotnie : dwukrotnie na numer telefonu, z jakiego nastąpiło połączenie przychodzące, oraz jednokrotnie na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w zamówieniu. Nieudana próba nawiązania przez Sage połączenia zostanie odnotowana w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu na usługi.

Sage nie ponosi odpowiedzialności za niepodjęcie rozmowy przez Użytkownika pod numerem wskazanym w zamówieniu ani za problemy techniczne z połączeniem nieleżące po stronie Sage.

Pierwszeństwo dodzwonienia

pierwszeństwo nawiązania połączenia telefonicznego z konsultantem Sage przez Użytkownika przed użytkownikami korzystającymi z innych usług. Usługa zawiera skorzystanie z usługi oddzwonienia w przypadku, gdy Użytkownik w automatycznym systemie obsługi zgłosi takie życzenie.

Pomoc zdalna

usługi konsultacji zdalnych w ramach Usług wsparcia technicznego obejmują świadczenie konsultacji z wykorzystaniem przekazanego przez Użytkownika konsultantowi Sage dostępu do pulpitu komputera udostępnionego przez Użytkownika, za pośrednictwem łączy internetowych wraz z jednoczesnym połączeniem telefonicznym z Użytkownikiem.

Zasady świadczenia usługi

Usługa świadczona jest w postaci jednej, w danym miesięcznym okresie trwania umowy, sesji konsultacyjnej. Sesja trwa do 30 minut i jest świadczona dla jednego, wskazanego przez Użytkownika, Programu. W przypadku posiadania Pakietu produktów Sage konsultacja zdalna przysługuje do jednego, wybranego z Pakietu, Programu. W razie przekroczenia powyższego limitu, istnieje możliwość zakupienia dalszych konsultacji zdalnych. W razie przekroczenia limitu 30 minut podczas konsultacji zdalnych, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie i od tej chwili, w razie gdy nie przerwie on połączenia, dokona zamówienia usługi dodatkowej, a dalsze minuty naliczane będą według aktualnie obowiązującego Cennika dostępnego na stronach internetowych www.sage.com.pl. Niewykorzystane konsultacje w ramach przysługującego Użytkownikowi limitu miesięcznego nie przechodzą na kolejny okres i nie podlegają kumulacji.

Korzystanie z usługi konsultacji zdalnych uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiających zdalne połączenie Użytkownika z konsultantem Sage. Użytkownik oświadcza, że posiada warunki techniczne pozwalające na korzystanie z usługi konsultacji zdalnych, zaś w przypadku niespełnienia tych warunków w którymkolwiek momencie realizacji, uruchomienia lub zakończenia świadczenia usług, Sage będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług do czasu przywrócenia warunków przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić konsultantowi Sage jednorazowy dostęp do zasobów Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania usług. Sage oświadcza, że nie jest producentem lub dostawcą jakiegokolwiek oprogramowania umożliwiającego zdalne połączenie Użytkownika z konsultantem Sage. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność związaną z użytkowaniem takiego oprogramowania, następstwami lub skutkami jego prawidłowego lub nieprawidłowego działania lub zabezpieczeń czy niemożnością użytkowania.

Poprzez korzystanie z usługi konsultacji zdalnych Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Sage do sprzętu, oprogramowania oraz zasobów udostępnionych konsultantowi Sage w toku świadczenia usług oraz na dokonywanie przez konsultanta Sage odpowiednich czynności wynikających z prowadzonych konsultacji za pośrednictwem łączy internetowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zostaną udostępnione oraz oświadcza, że sprzęt, oprogramowanie oraz udostępniane zasoby, są przez niego należycie przechowywane, przetwarzane, chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Ze względu na charakter konsultacji, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem lub nienależytym świadczeniem usługi najpóźniej do końca Dnia Roboczego, w którym czynności będące przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego, były wykonywane. Po tej dacie usługi uznaje się za wykonane należycie.