search icon

Sage Gwarancja

 

 
Usługi Sage Gwarancja dla modułów z licencją bezterminową
  Podstawowa Komfort Premium Prestiż VIP
Centrum wiedzy
Sage Pomoc Online
Aktualizacja prawna
Techniczne wsparcie telefoniczne
Aktualizacja funkcjonalna
Oddzwonienie na życzenie
Pierwszeństwo dodzwonienia
Pomoc zdalna


 

 
Usługi Sage Program w Subskrypcji
  Podstawowa + Komfort + VIP +
Centrum wiedzy
Sage Pomoc Online
Aktualizacja prawna
Techniczne wsparcie telefoniczne
Aktualizacja funkcjonalna
Oddzwonienie na życzenie
Pierwszeństwo dodzwonienia
Pomoc zdalna

Techniczne wsparcie telefoniczne

Zadzwoń do nas ! Eksperci są do Twojej dyspozycji pod nr.

+ 48 22 455 56 00

w dni robocze w godzinach 8–17.

Odpowiemy na pytania i rozwiążemy Twoje problemy dotyczące m.in. :

 • obsługi podstawowych procesów i funkcjonalności
 • doraźnej pomocy w ustawieniach
 • aktywacji baz danych

https://www.sage.com.pl/uslugi/identyfikacja#primary-content
Zakres usług wsparcia technicznego Sage

Usługi profesjonalne

Z usług profesjonalnych możesz skorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu ich wykupienia.

Nasze wsparcie obejmuje 3 wizyty konsultanta Sage w Twojej firmie. Każde z trzech spotkań może trwać do 7 godzin pracy, w czasie których możesz liczyć na :

 • Z usług profesjonalnych możesz skorzystać w ciągu 12 miesięcy od momentu ich wykupienia. Nasze wsparcie obejmuje 3 wizyty konsultanta Sage w Twojej firmie. Każde z trzech spotkań może trwać do 7 godzin pracy, w czasie których możesz liczyć na :
 • Zainstalowanie standardowych aktualizacji programów na serwerze oraz wszystkich stacjach roboczych, zgodnie z posiadaną licencją
 • Konwersję baz danych do nowej wersji
 • Konsultacje indywidualne związane z bieżącą eksploatacją systemu
 • Wsparcie użytkowników w bieżącej pracy na systemach
 • Parametryzację standardowych funkcji systemu wynikających z bieżących potrzeb firmy (np. dodanie nowego typu dokumentu, dodanie nowego konta do planu kont, dodanie nowego składnika, itp.)
 • Instalację dodatkowych stanowisk systemu
 • Sprawdzenia poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Asystę konsultanta podczas wykonywania kluczowych czynności (np. tworzenie ZUS, tworzenie e-Deklaracji, zamykanie roku księgowego, założenie nowego roku w systemie, itp.)
 • Konsultacje szkoleniowe

Rezygnacja z abonamentu

Kliknij w wybrany link jeżeli chcesz :

Centrum Wiedzy

dostęp do kompendium wiedzy o produktach i usługach Sage znajdujących się w bieżącej ofercie Sage, dostępnego na stronie https://centrumwiedzy.sage.com.pl

Aktualizacja prawna

zmiany w Programach, wynikające ze zmian w przepisach prawnych polegające na dostosowaniu Programów do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sage

Techniczne wsparcie telefoniczne

udzielanie Użytkownikowi konsultacji w procesie instalacji Programów w środowisku Użytkownika oraz udzielanie Użytkownikowi konsultacji związanych z korzystaniem z Programów, zgodnie z zasadami ustalanymi przez Sage.

Zasady świadczenia usługi

Usługi wsparcia technicznego dla Programów dostępne są poprzez e-mail oraz telefon. Usługi wsparcia technicznego przez telefon – Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z usługi nawiązuje połączenie telefoniczne z numerem dostępowym odpowiednim dla rodzaju i zakresu usługi, wskazanym na stronach internetowych www.sage.com.pl i postępuje zgodnie z instrukcją podaną w automatycznym systemie obsługi. W trosce o jakość obsługi, w uzasadnionych przypadkach czas konsultacji telefonicznych może być ograniczony do 30 minut. Rozmowy telefoniczne w ramach Usług wsparcia technicznego mogą zostać nagrane a nagranie przechowywane przez okres do 3 lat wyłącznie dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług przez Sage.

Aktualizacja funkcjonalna

rozwój Programów, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sage, w zakresie:

 • podwyższenia technicznej jakości pracy Programów
 • zmian funkcjonalnych polegających na rozbudowie i wprowadzeniu nowych funkcji do Programów

Oddzwonienie na życzenie

oddzwonienia na życzenie w ramach Usług wsparcia technicznego obejmują skorzystanie z usługi oddzwonienia w przypadku, gdy Użytkownik w automatycznym systemie obsługi zgłosi takie życzenie.

Zasady świadczenia usługi:

Korzystanie z Usługi oddzwonienia na życzenie, pod warunkiem prawidłowej identyfikacji w systemie telefonicznym Sage, następuje poprzez wybranie przez Użytkownika, w trakcie oczekiwania na połączenie z konsultantem Sage zgodnie z instrukcją w automatycznym systemie obsługi, cyfry z klawiatury telefonu właściwej dla dyspozycji oddzwonienia na żądanie.

Oddzwonienie następuje trzykrotnie: dwukrotnie na numer telefonu, z jakiego nastąpiło połączenie przychodzące, oraz jednokrotnie na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w zamówieniu. Nieudana próba nawiązania przez Sage połączenia zostanie odnotowana w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu na usługi.

Sage nie ponosi odpowiedzialności za niepodjęcie rozmowy przez Użytkownika pod numerem wskazanym w zamówieniu ani za problemy techniczne z połączeniem nieleżące po stronie Sage.

Pierwszeństwo dodzwonienia

pierwszeństwo nawiązania połączenia telefonicznego z konsultantem Sage przez Użytkownika przed użytkownikami korzystającymi z innych usług. Usługa zawiera skorzystanie z usługi oddzwonienia w przypadku, gdy Użytkownik w automatycznym systemie obsługi zgłosi takie życzenie.

Pomoc zdalna

usługi konsultacji zdalnych w ramach Usług wsparcia technicznego obejmują świadczenie konsultacji z wykorzystaniem przekazanego przez Użytkownika konsultantowi Sage dostępu do pulpitu komputera udostępnionego przez Użytkownika, za pośrednictwem łączy internetowych wraz z jednoczesnym połączeniem telefonicznym z Użytkownikiem.

Zasady świadczenia usługi

Usługa świadczona jest w postaci jednej, w danym miesięcznym okresie trwania umowy, sesji konsultacyjnej. Sesja trwa do 30 minut i jest świadczona dla jednego, wskazanego przez Użytkownika, Programu. W przypadku posiadania Pakietu produktów Sage konsultacja zdalna przysługuje do jednego, wybranego z Pakietu, Programu. W razie przekroczenia powyższego limitu, istnieje możliwość zakupienia dalszych konsultacji zdalnych. W razie przekroczenia limitu 30 minut podczas konsultacji zdalnych, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie i od tej chwili, w razie gdy nie przerwie on połączenia, dokona zamówienia usługi dodatkowej, a dalsze minuty naliczane będą według aktualnie obowiązującego Cennika dostępnego na stronach internetowych www.sage.com.pl. Niewykorzystane konsultacje w ramach przysługującego Użytkownikowi limitu miesięcznego nie przechodzą na kolejny okres i nie podlegają kumulacji.

Korzystanie z usługi konsultacji zdalnych uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiających zdalne połączenie Użytkownika z konsultantem Sage. Użytkownik oświadcza, że posiada warunki techniczne pozwalające na korzystanie z usługi konsultacji zdalnych, zaś w przypadku niespełnienia tych warunków w którymkolwiek momencie realizacji, uruchomienia lub zakończenia świadczenia usług, Sage będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług do czasu przywrócenia warunków przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić konsultantowi Sage jednorazowy dostęp do zasobów Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania usług. Sage oświadcza, że nie jest producentem lub dostawcą jakiegokolwiek oprogramowania umożliwiającego zdalne połączenie Użytkownika z konsultantem Sage. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność związaną z użytkowaniem takiego oprogramowania, następstwami lub skutkami jego prawidłowego lub nieprawidłowego działania lub zabezpieczeń czy niemożnością użytkowania.

Poprzez korzystanie z usługi konsultacji zdalnych Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Sage do sprzętu, oprogramowania oraz zasobów udostępnionych konsultantowi Sage w toku świadczenia usług oraz na dokonywanie przez konsultanta Sage odpowiednich czynności wynikających z prowadzonych konsultacji za pośrednictwem łączy internetowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zostaną udostępnione oraz oświadcza, że sprzęt, oprogramowanie oraz udostępniane zasoby, są przez niego należycie przechowywane, przetwarzane, chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Ze względu na charakter konsultacji, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem lub nienależytym świadczeniem usługi najpóźniej do końca Dnia Roboczego, w którym czynności będące przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego, były wykonywane. Po tej dacie usługi uznaje się za wykonane należycie.