โซลูชันเฉพาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่มีกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง (discrete and process manufacturing)


การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete manufacturing)

ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง ควบคุมต้นทุนการผลิต และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับใหม่อย่างรวดเร็ว


ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป (Fabricated metal products)
เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech)
อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial machinery and equipment)
เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)

การผลิตแบบต่อเนื่อง (Process manufacturing)

จัดการกับความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดซื้อ การผลิต และการจัดส่ง ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด


อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
สารเคมี (Chemicals)
เครื่องสำอาง (Cosmetics)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceuticals)
เวชภัณฑ์ยา (Pharmaceuticals)