search icon

Human by Design

เสาหลัก Human by Design ของเราคือแนวทางที่เราดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจและขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเราจะบรรลุผลสำเร็จนี้ได้โดยส่งเสริมในด้านสุขภาวะไปพร้อม ๆ กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ทำงานของเราและในวงกว้าง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์ของเรา

ภายใต้เสาหลัก Human by Design เรามุ่งเน้นที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สามประการ ได้แก่ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว งานที่เหมาะสำหรับอนาคตและสุขภาวะ

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียว

เราทราบว่าธุรกิจที่มีความหลากหลายจะเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เราดึงดูดผู้ที่มีความสามารถจากกลุ่มผู้สมัครที่กว้างขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่ากำลังแรงงานของเราสะท้อนถึงลูกค้าและชุมชนของเราที่มีความหลากหลายอย่างครอบคลุม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียว กลยุทธ์ DEI ของเราแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ธรรมาภิบาล พันธกิจ เป้าหมาย มาตรการ และกำหนดเวลาสำหรับทั้ง 3 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ทีมงานที่มีความหลากหลาย วัฒนธรรมที่มีความเท่าเทียม และผู้นำที่มีความเป็นหนึ่งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 30-33 ในรายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2566ของเรา

งานที่เหมาะสำหรับอนาคต

การดึงดูดและการรักษาผู้ที่มีความสามารถเอาไว้คือการลงทุนหลักของ Sage และเป็นสิ่งสำคัญต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน ที่ Sage ทักษะที่เหมาะสำหรับอนาคตหมายถึง การบ่มเพาะขีดความสามารถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ความเข้าใจทางดิจิทัล การคิดเชิงออกแบบ ความร่วมมือ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในขณะที่ธุรกิจเติบโต เราหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ผู้ร่วมงานรู้สึกภาคภูมิใจ ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานของตนได้ดีที่สุด และพัฒนาทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมีสำหรับปัจจุบันและในอนาคต โดยการกำหนดพันธกิจเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 36-37 ในรายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 ของเรา

สุขภาวะ

เราปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้ร่วมงานรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจและได้รับการสนับสนุนให้ใส่ใจในสุขภาวะของพวกเขา โดยการทำให้ทุกคนที่ Sage ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาวะ สุขภาพ และความปลอดภัยจนกลายเป็นนิสัย ผลที่ตามมาคือสิ่งนี้ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมที่บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความสุข และยั่งยืน
ซึ่งจะดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความสามารถเอาไว้ เพิ่มความหลากหลาย และสนับสนุนผลิตภาพทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 34-35 ในรายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 ของเรา

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for Good

Tech for Good คือพันธกิจของเราในการสนับสนุน SMB และชุมชนให้สามารถเติบโตก้าวหน้าได้โดยสร้างเครือข่ายและโซลูชันดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว เรากำลังดำเนินการภายใต้เสาหลักนี้โดยใช้ข้อมูลและการทำให้มองเห็นภาพเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา ในขณะที่รักษาระดับการใช้ข้อมูลและ AI อย่างมีจริยธรรมในระดับสูง และเสริมพลังให้กับผู้คนผ่าน Sage Foundation เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมี

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet คือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับโลกให้เร็วยิ่งขึ้น เรากำลังดำเนินการตามพันธกิจนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในขณะที่สนับสนุนบทบาทของ SMB

ข้อเสนอแนะ