search icon

The BOSS Network

ขจัดอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับ The BOSS Network

ผู้หญิงผิวสีถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา แต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโรคระบาดใหญ่เช่นกัน เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ The BOSS Network ในโครงการระยะเวลาสามปีเพื่อ่แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในช่วงเกิดโรคระบาดและในอนาคต และช่วยเหลือให้ผู้หญิงผิวสีสามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายของตนเอง โดยสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วิธีการที่ The BOSS Network สร้างโอกาสให้กับผู้หญิงผิวสี

การสอนด้านธุรกิจและการเงินที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมสามารถประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

The BOSS Network ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญหญิงและผู้ประกอบการหญิง เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยผ่านทางระบบเครือข่าย คอนเทนต์ และการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์

ให้ความรู้ ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ แก่สมาชิก The BOSS Network

Sage จะช่วยเหลือได้อย่างไร

ปีที่ 1

เรากำลังจะลงทุน $500,000 เพื่อสนับสนุนเงิน $10,000 ให้แก่หญิงผิวสีจำนวน 25 ราย ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อย และโครงการพี่เลี้ยงธุรกิจหนึ่งปีสำหรับนักศึกษาทั้งหมด 25 ราย โดยผ่านทุนการศึกษากับ BOSS Business University

ปีที่ 2 และ 3

เราจะให้เงินทุนสนับสนุนซ้ำเช่นเดิมและคอยเป็นพี่เลี้ยงด้านธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแก่เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นหญิงผิวสี

อนาคตแห่งความเท่าเทียม

เราจะทำลายอุปสรรคต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมสำหรับทุกคน เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรซึ่งมีจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถเริ่มทำธุรกิจได้เป็นผลสำเร็จ

สำรวจเสาหลักของเรา

Tech for good

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเติบโตได้ เรียนรู้วิธีการที่เราขจัดอุปสรรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้

Protect the planet

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินงานแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเราเอง และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

Give Feedback