Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Wróć do wyników wyszukiwania

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe odbiją się negatywnie na płynności finansowej przedsiębiorstw? Czy są szansą dla pracowników by powiększyć swoje świadczenia po odejściu na emeryturę? W jaki sposób firmy powinny przygotować się na wdrożenie PPK? Podpowiadamy, od czego zacząć i na co przede wszystkim zwracać uwagę. 

Test przedsiębiorcy

Sprawdź ZA DARMO czy Twoja firma jest przygotowana do najnowszych zmian prawnych

Rozpocznij test

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i stopniowo, po okresie przejściowym, będzie obejmować kolejne grupy zatrudniających. PPK to system odkładania środków finansowych na przyszłe potrzeby pracownika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. W systemie tym aktywnie ma uczestniczyć pracodawca. Obowiązek stosowania pracowniczych planów kapitałowych będzie nakładany na pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

Wspólne finansowanie wpłat na PPK – przez pracownika i pracodawcę

Wysokość wpłaty na PPK będzie ustalona procentowo na określonym, minimalnym poziomie, ale kwota ta może ulec podwyższeniu do górnego limitu, którego wysokość będzie różna dla pracownika i pracodawcy.

 

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika: Wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę: Wpłata podstawowa w wysokości minimalnej wynosi 1,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK
Wpłata dodatkowa w wysokości maksymalnie do 2,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK

Uwaga!
W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu będzie niższe niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa po stronie pracownika będzie mogła ulec obniżeniu do wysokości 0,5% podstawy wymiaru składek.

Wypróbuj Sage HRcloud za darmo!

Zacznij korzystać

Podstawą naliczenia PPK będzie podstawa wymiaru składek

Wpłata na PPK będzie wyliczona w oparciu o przyjętą wysokość stopy procentowej oraz wysokość wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że składniki wynagrodzenia takie jak np. diety, będące przychodem zwolnionym z oskładkowania, nie będą stanowiły podstawy do naliczenia PPK.

Uwaga!

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i będą dla pracodawcy stanowić koszt uzyskania przychodu, z wyjątkiem wpłat odprowadzonych od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu.
Wpłaty na PPK finansowane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłata pracodawcy na rzecz pracownika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego ciężar poniesie pracownik.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy będzie przygotowanie dokumentacji i systemu, który zgodnie z wdrażanymi przepisami umożliwi realizację programu pracowniczych planów kapitałowych.

Działania, które muszą zostać podjęte przez pracodawcę, obejmą przede wszystkim:

  • przygotowanie umowy o zarządzanie PPK,
  • dokonanie wyboru (w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób
  • zatrudnionych) instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,
  • dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do naliczania wpłat na PPK,
  • obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK zarówno po stronie pracodawcy jak i zatrudnionego.

Decyduje wola pracownika

Dla osób zatrudnionych PPK jest programem dobrowolnym. Pracownicy w wieku od 19 do 55 lat zostaną zapisani do PPK automatycznie, ale będą mogli podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w programie składając oświadczenie o rezygnacji. Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę deklarującą chęć uczestnictwa w PPK będzie zobowiązany do realizacji programu.

Bezpiecznie zarządzaj danymi kadrowymi: Sage Symfonia Kadry i Płace

Poznaj ofertę

W przypadku gdy pracownik będzie chciał skorzystać z PPK wpłata podstawowa będzie obowiązkowa dla pracownika i pracodawcy. Natomiast deklaracja o wpłatach wyższych niż podstawowe jest dobrowolna dla obu stron.

Kogo i od kiedy obejmie zmiana?

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie nakładany na pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. W pierwszej kolejności będą to duże firmy.

 

Kolejność przystępowania firm do pracowniczych planów kapitałowych:

Ustawę stosuje się od Liczba zatrudnionych osób
Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty zatrudniające

Na zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest czas do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wykazanego w powyższej tabeli, a zawarcie umowy o zarządzanie PPK musi nastąpić nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Wyjątek:
Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Umowa o zarządzanie PPK będzie umową pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową.

Umowa o prowadzenie PPK będzie umową pomiędzy instytucja finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz zatrudnionym, ale będzie zawierana w imieniu zatrudnionego przez podmiot zatrudniający.