search icon

Wettelijke informatie voor www.sage.com/nl-be/

Eigenaar van de website www.sage.com/nl-be/ :

Het bedrijf SAGE
Bedrijfsvorm: Naamloze vennootschap
Maatschappelijk kapitaal: € 4.052.063,63
Maatschappelijke zetel: Spaces - Brussels, Tour & Taxis - Gare Maritime,
Picardstraat 7, bus 100 -1000 Brussel - België
ECB-NUMMER: 0419.618.535
VAT-NUMMER: BE 419.618.535
Telefoonnummer: +32 (0)2 620 08 38

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De verantwoordelijke voor de publicatie van de website is de heer Loic DENIDET in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de vennootschap SAGE S.A.

Sage host de site.

De gebruiker van de website www.sage.com/nl-be/ erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en dat deze perfect functioneert.

De gebruiker van de website erkent dat hij over de vereiste vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en hem te gebruiken.

De gebruiker erkent geïnformeerd te zijn dat de website www.sage.com/nl-be/ 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische moeilijkheden.

Om onderhoudsredenen kan Sage de toegang tot zijn site onderbreken, waarvan het gebruikers zo goed als mogelijk vooraf van op de hoogte zal brengen.

Sage stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

De door Sage verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Sage kan de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op haar site wordt gepubliceerd niet garanderen. Bijgevolg erkennen de gebruikers dat ze deze informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

De algemene structuur, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en alle andere elementen waaruit deze website bestaat, en in het bijzonder de diensten en producten, zijn het exclusieve eigendom van Sage en/of elementen waarop Sage rechten heeft, in het bijzonder exploitatierechten, waardoor ze kunnen worden verspreid en gecommuniceerd.

Bijgevolg is elke reproductie van deze elementen formeel verboden, tenzij op de site uitdrukkelijk anders is bepaald en een gedeeltelijke reproductie van bepaalde elementen wordt toegestaan. Een dergelijke weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is.

Het merk Sage is een beschermd handelsmerk. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van het merk Sage zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Sage is bijgevolg verboden.

Alle product- of bedrijfsnamen die op deze site worden vermeld en die niet tot Sage behoren, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Ten slotte kan Sage niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden gelegd.

Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sage.

De inhoud van de website www.sage.com/nl-be/ is onderworpen aan het Belgisch recht, zowel wat de materiële als de formele regels betreft.

 

Feedback