search icon
สัญลักษณ์แทนความยั่งยืนและสังคม - สัญลักษณ์รูปใบไม้ความยั่งยืนและสังคม

ความยั่งยืนและสังคม

เมื่อพิจารณาถึงความยั่งยืน เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง และแสดงให้เป็นแบบอย่างต่ออุตสาหกรรมของเราและบุคคลในเครือข่ายของเรา

การดำเนินการด้านความยั่งยืนของเราบอกให้ทราบถึงวิธีที่เราทำเพื่อธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้พวกเขาเริ่มทำบัญชีการปล่อยคาร์บอนไปจนถึงการทำให้ผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแลรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา เราทราบว่าการดำเนินการนั้นเริ่มต้นที่เรา แต่ผลกระทบที่เราสร้างขึ้นจะแผ่ขยายไปในวงกว้าง เราเรียกสิ่งนี้ว่า The Multiplier Effect

กลยุทธ์ของเรา: The Multiplier Effect

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและสังคมของเราที่พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนถึงผลลัพธ์จากการประเมินประเด็นที่สำคัญของเราเมื่อไม่นานมานี้ และการเปลี่ยนผ่านของเราจากความมุ่งมั่นไปสู่การดำเนินการ กลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขของเราประกอบด้วยเสาหลักสามประการ ได้แก่ Protect the Planet, Tech for Good และ Human by Design ทั้งหมดนี้ถูกฝังลึกอยู่ใน Sustainability by Design ซึ่งเป็นผนวกรวมความยั่งยืนไว้อย่างลึกซึ้งในธุรกิจและการดำเนินงานของเรา แต่ละเสาหลักได้รับการสนับสนุนโดยการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนและแผนการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แนวทางที่พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ขับเคลื่อนให้มีการแสดงความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในทั่วทั้งธุรกิจ และสะท้อนถึงการปรับลำดับความสำคัญทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

หลักสามประการของเรา

Young male farmer viewing a tablet device in the field

Protect the Planet

เสาหลัก Protect the Planet คือพันธกิจของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับโลกให้เร็วยิ่งขึ้น เรากำลังดำเนินการตามพันธกิจนี้โดยลดการปล่อยก๊าซของเราเองให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 และโดยช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำกรอบแม่แบบการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในขณะที่สนับสนุนบทบาทของ SMB

Tech for Good

Tech for Good คือพันธกิจของเราในการสนับสนุน SMB และชุมชนให้สามารถเติบโตก้าวหน้าได้โดยสร้างเครือข่ายและโซลูชันดิจิทัลที่เชื่อถือได้และมีความเป็นหนึ่งเดียว เรากำลังดำเนินการภายใต้เสาหลักนี้โดยใช้ข้อมูลและการทำให้มองเห็นภาพเพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา ในขณะที่รักษาระดับการใช้ข้อมูลและ AI อย่างมีจริยธรรมในระดับสูง และเสริมพลังให้กับผู้คนผ่าน Sage Foundation เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมี

Human by Design

เสาหลัก Human by Design ของเราคือแนวทางที่เราดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจและขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเราจะบรรลุผลสำเร็จนี้ได้โดยส่งเสริมในด้านสุขภาวะไปพร้อม ๆ กับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ทำงานของเราและในวงกว้าง

Sustainability by Design

Sustainability by Design หมายถึงวิธีที่เราปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนที่ Sage โดยการผนวกรวมข้อควรพิจารณาด้านความยั่งยืนไว้ในทุกสิ่งที่เราทำ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างไปจนถึงกระบวนการและนโยบายที่สนับสนุนวิธีการดำเนินงานของเรา

Sage Foundation

การทลายอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมอบการเข้าถึงทักษะและโอกาสเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเติบโตก้าวหน้าได้

ผลการดำเนินงานของเรา

รายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 ของเรานำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทถึงวิธีที่เราจัดการกับปัญหาด้านความยั่งยืนที่เป็นประเด็นสำคัญมากที่สุดซึ่ง Sage เผชิญอยู่ รายงานดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมโดยสอดคล้องตามมาตรฐานว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ปี 2564 รวมทั้งมาตรฐานการทำบัญชีที่มีความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีของคณะกรรมการมาตรฐานการทำบัญชีที่มีความยั่งยืน (SASB)

รายงานสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ 2566 ของเราได้รับการจัดเตรียมโดยสอดคล้องตามกรอบแม่แบบการเปิดเผยข้อมูลของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านแผนการเปลี่ยนผ่าน (TPT) และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ในส่วนท้ายของรายงาน

ศูนย์การดาวน์โหลด

รายงานความยั่งยืนและสังคมประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารข้อมูลด้าน ESG ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากเพศประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากชาติพันธุ์ประจำปีงบประมาณ 2566

วิธีการประเมินประเด็นที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2566

รายงาน ARA ประจำปีงบประมาณ 2566

การทำให้การรายงานความยั่งยืนมีประสิทธิผลสำหรับ SME

รายงานธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่เป็นมากกว่าแค่การสร้างแรงจูงใจ

Sage ติดห้าอันดับแรกในดัชนีความยั่งยืนของ IDC

คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

รายงานผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2565

Knocking Down Barriers: รายงานมุมมองระดับสากลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานความยั่งยืนและสังคม 2565

รายงาน ARA ปี2565

TCFD - ภายในรายงาน ARA ปี 2565

อ่านรายงานช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเนื่องจากเพศ

รายงานผลกระทบจาก DEI

รายงานความยั่งยืนและสังคมปี 2564

การช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Steve Hare ซีอีโอของ Sage พูดคุยถึงวิธีการที่ Sage กำลังช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางบรรลุเป้าหมายของตนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมโดยรวมของ Sage

การใช้เทคโนโลยีเพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ

Amanda Cusdin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Sage พูดคุยถึงวิธีการที่กลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าสำคัญที่ได้บรรลุผลในปี 2565

การทำสิ่งที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของค่านิยมของเรา

Elisa Moscolin รองประธานฝ่ายบริหารของ Sage Foundation และความยั่งยืน อธิบายว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของค่านิยมของเราอย่างไร และกลยุทธ์ความยั่งยืนและสังคมจะส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ