search icon
สัญลักษณ์แทนความยั่งยืนและสังคม - สัญลักษณ์รูปใบไม้ความยั่งยืนและสังคม

ความยั่งยืนและสังคม

Knocking Down Barriers - เราเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสเพื่อการเติบโต

Knocking Down Barriers

ในโลกปัจจุบัน ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ อคติ การขาดซึ่งการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นกำลังสร้างอุปสรรคปิดกั้นความสำเร็จของคนจำนวนมาก

เราคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และถือเป็นคำมั่นสัญญาของเราในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านี้ออกไปเพื่อสร้างโอกาสอันเท่าเทียม

เราจะลงทุนทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคล วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม และโลกของเรานั้นมีโอกาสในการเติบโต เรามีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยี เวลา และประสบการณ์ของเรา เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีความหลากหลายและยั่งยืน

ซึ่งเราจะดำเนินการตามหลักสามประการ ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำตามเป้าหมายของเรา

หลักสามประการของเรา

Tech for Good

ข้อมูลช่วยเสริมพลังให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเติบโตได้ เรียนรู้วิธีการที่เราขจัดอุปสรรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้

Fuel for Business

การเริ่มต้นหรือการขยายธุรกิจนั้นถือเป็นเส้นทางได้รับการยอมรับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดี แต่โอกาสในการประสบความสำเร็จนั้นมักมีไม่เท่ากัน สิ่งที่เราจะช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
Young male farmer viewing a tablet device in the field

Protect the Planet

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและพิทักษ์โลก เรากำลังดำเนินงานแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเราเอง และให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

Give Feedback