search icon

Anticorruptieclausule

CORRUPTIEBESTRIJDING

Sage is een ethische onderneming die bijzonder veel belang hecht aan >fraude- en corruptiebestrijding en die verwacht dat elke persoon of onderneming  waarmee  Sage  te  maken  heeft,  zich  aan  dezelfde principes houdt en nauwgezet de geldende wetgeving naleeft. Bovendien moet Sage zich als dochteronderneming van een onderneming naar Engels recht verplicht houden aan de Engelse Bribery Act 2010 met betrekking tot corruptiebestrijding. Deze wet legt Sage een aantal verplichtingen op bovenop de verplichtingen die voortvloeien uit de reglementering die in België van kracht is.

Als gevolg daarvan verbindt elke cocontractant van Sage, hierna “Cocontractant” genoemd, zich ertoe de elementen in dit artikel onherroepelijk na te leven.

Elk verzuim vanwege de Cocontractant met betrekking tot de bepalingen van dit artikel moet als een ernstig verzuim aangezien worden en geeft Sage naar eigen goeddunken het recht om de onderhavige overeenkomst te verbreken zonder opzeggingstermijn of vergoeding, maar onder voorbehoud van alle schadevergoedingen waarop Sage mogelijk aanspraak kan maken naar aanleiding van een dergelijk verzuim.

De Cocontractant waarborgt dat elke natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhavige overeenkomst voor rekening van de Cocontractant optreedt:

  • elke reglementering met betrekking tot corruptiebestrijding zal naleven, met inbegrip van de Bribery Act 2010;
  • niets zal doen of nalaten te doen waarvoor Sage aansprakelijk gesteld zou kunnen worden wegens de niet-naleving van de bestaande reglementering met betrekking tot corruptiebestrijding;
  • een eigen beleid en procedures met betrekking tot ethisch handelen en corruptiebestrijding zal doorvoeren en handhaven;
  • Sage onmiddellijk op de hoogte zal brengen van elke gebeurtenis waarvan hij in kennis gesteld zou worden en die mogelijk tot een onrechtmatig voordeel van financiële of andere aard leidt in het kader van de onderhavige overeenkomst;
  • Sage alle nodige bijstand zal verstrekken om in te gaan op een verzoek van een bevoegde instantie met betrekking tot corruptiebestrijding.

De Cocontractant moet Sage vergoeden voor elk gevolg, met name van financiële aard, van een verzuim van zijnentwege met betrekking tot de verplichtingen die in dit artikel vermeld worden.

De Cocontractant geeft vanaf nu toestemming aan Sage om alle redelijke maatregelen te treffen om te controleren of de Cocontractant de in dit artikel vermelde verplichtingen strikt naleeft.

De Cocontractant verbindt zich ertoe Sage onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk element waarvan hij in kennis gesteld zou worden en waarvoor hij mogelijk aansprakelijk gesteld wordt op basis van dit artikel.

Het spreekt voor zich dat geen enkele verplichting op basis van de onderhavige overeenkomst tot gevolg kan hebben dat Sage zich verplicht  ziet  zijn  verplichtingen  met  betrekking  tot corruptiebestrijding niet na te leven.