Gratis gidsen en sjablonen

Een allesomvattende gids over activa en het beheer ervan

Of ze nu materieel of immaterieel zijn, je activa spelen een grote rol in het succes van je bedrijf. In deze gids leer je er alles over en delen we onze tips en tricks om ze goed te beheren. Zo krijg je alles in handen om maximaal te genieten van hun meerwaarde en versterk je jouw concurrentiële positie.

Twee collega's praten over hoe ze cashflowdiensten kunnen aanbieden.

Haal jij het volledige potentieel uit je bedrijfsactiva of laat je opportuniteiten voor groei links liggen?

Wie de kracht van zijn activa begrijpt, versterkt zijn competitief voordeel, verbetert zijn winstgevendheid en zorgt voor langdurig succes.

Deze allesomvattende gids ontrafelt de geheimen van activa en het beheer ervan. Zo ontdek je hoe deze cruciale elementen je businessvooruitzichten drastisch kunnen transformeren.

We duiken diep in wat activa of ‘assets’ echt voor je bedrijf kunnen betekenen, hun impact op je balans en hun waarde voor je financiële toekomst.

We bespreken het volgende:

Wat zijn activa?

In de breedste zin van het woord zijn activa alles binnen je organisatie dat waarde heeft. In finance en je boekhouding wordt de betekenis iets enger.

Activa zijn bedrijfsmmiddelen uitgedrukt in geldelijke waarde.

Activa:

 • Gaan zowel over cash, vastgoed en machines als immateriële zaken zoals patenten en trademarks.
 • Moeten volledig in het bezig van je bedrijf zijn en op een of andere manier bijdragen aan je winstgevendheid.

Neem je de waarde van je activa onder de loep, dan zal je merken dat ze niet louter statische elementen zijn op je balans.

Activa zijn dynamische en eventueel krachtige tools die de financiële gezondheid en toekomst van je bedrijf vormgeven.

Waarom zijn activa een essentieel onderdeel van je bedrijf?

Activa zijn essentieel voor je bedrijf. Ze bepalen je waarde en winstgevendheid.

Het zijn middelen die je organisatie bezit en controleert. Je gebruikt ze om omzet te genereren en waarde te creëren voor je aandeelhouders. Enkele voorbeelden van activa:

 • Vastgoed
 • Machines en uitrusting
 • Voorraden
 • Cash
 • Vorderingen

Je kan ze op deze manieren gebruiken:

 • Vastgoed en machines produceren goederen of stellen je in staat diensten te leveren die je met winst verkoopt.
 • Je voorraad verkoop je aan klanten, wat zorgt voor omzet en kasstroom.
 • Cash en vorderingen gebruik je om rekeningen te betalen en te investeren in nieuwe opportuniteiten.
 • Ze dienen als borg om financiering te krijgen of andere vormen van kapitaal. Zo kan je uitbreiden, in nieuwe projecten investeren of het hoofd bieden aan financiële uitdagingen.

Hoe dragen activa bij aan je balans?

Activa dragen bij aan je balans, het financiële document dat je activa, passiva en eigen vermogen op een bepaald moment toont.

Zo’n balans is de foto van de financiële positie van je bedrijf die jou, je investeerders en stakeholders helpt om je financiële gezondheid beter te begrijpen.

De vergelijking op je balans is activa = passiva + eigen vermogen.

Je activa moeten gelijk zijn aan je passiva plus het eigen vermogen. Activa staan aan de linkerkant van de balans, passiva en eigen vermogen langs rechts. Je totale activa moeten gelijk zijn aan de som van je passiva en eigen vermogen.

Klopt deze vergelijking niet? Dan is er ergens een fout gemaakt of zit er een discrepantie in je uittreksels.

Een voorbeeld van de vergelijking

Je activa, passiva en eigen vermogen zien er als volgt uit:

Activa

Cash: 50.000 euro

Voorraad 100.000 euro

Vastgoed, fabriek en uitrusting: 200.000 euro

Totaal activa = cash + voorraad + vastgoed, fabriek en uitrusting

= 350.000 euro

Passiva

Vorderingen: 30.000 euro

Verschuldigde leningen: 150.000 euro

Passiva = vorderingen + verschuldigde leningen

= 180.000 euro

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal: 100.000 euro

In het bedrijf behouden winst: 70.000 euro

Eigen vermogen = aandelenkapitaal + in het bedrijf behouden winst

= 170.000 euro

Om de balans op te maken, voeg je de waarde van je activa, passiva en vermogen toe aan de vergelijking.

Activa = passiva + eigen vermogen

€ 350.000 = € 180.000 + € 170.000

Je ziet dat de vergelijking in balans is aangezien het totaal van de activa gelijk is aan de som van alle passiva en het eigen vermogen.

Vlottende en vaste activa

Op de balans verdeel je activa op in twee categorieën.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn onder andere cash, vorderingen, voorraad en elke andere activa die je binnen het jaar kan omzetten naar beschikbare cash.

Vaste activa

Vaste activa zijn onder andere vastgoed, uitrusting en andere activa die je waarde geven over een langere periode.

De balans tussen activa, passiva en eigen vermogen is belangrijk omdat het staat voor je vaardigheid om tegemoet te komen aan je verplichtingen en het maken van winst.

 • Je zit in een financieel sterke positie als je meer activa dan passiva hebt.
 • Aan de andere kant, is er een risico op faillissement of insolventie als je meer passiva dan activa hebt.

In je activa kan je twee types onderscheiden: materiële en immateriële activa.

Materiële activa

Materiële activa zijn activa die je kan zien, aanraken, kwantificeren en gebruiken om omzet te genereren voor je bedrijf.

Kijk bijvoorbeeld naar Apple. Zij hebben materiële activa in de vorm van een netwerk van winkels en een productvoorraad met toestellen zoals MacBooks, iPhones en iPads. De materiële activa van Apple dragen rechtstreeks bij aan hun omzet.

Voorbeelden van materiële activa zijn:

Vastgoed

Grond, gebouwen, magazijnen, fabrieken en ander vastgoed dat je bedrijf bezit of huurt. Je kan je vastgoed gebruiken om huurinkomsten te ontvangen of als onderpand voor financiering.

Machines en uitrusting

Een onderneming gebruikt gereedschap, voertuigen en andere soorten uitrusting om producten te maken of diensten te leveren. Deze activa worden afgeschreven doorheen de jaren en worden vaak gefinancierd via leningen of leasing.

Voorraden

Ruwe grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte producten die een bedrijf bezit of onderweg zijn. Je kan deze verkopen om omzet en kasstroom te genereren.

Cash en equivalenten

Valuta, munten en andere liquide middelen die je bedrijf bezit. Deze activa kan je gebruiken om rekeningen te betalen, te investeren in nieuwe opportuniteiten of dividenden uit te betalen aan aandeelhouders.

Immateriële activa

Immateriële activa zijn activa die je niet kan aanraken of zien, maar wel waarde hebben voor je bedrijf.

Keren we terug naar het Apple-voorbeeld, dan zijn immateriële activa bijvoorbeeld de merknaam, patenten en bedrijfseigen technologie. Deze zorgen voor zogenaamde goodwill en een unieke klantenervaring.

Voorbeelden van immateriële activa zijn

Patenten

Dit zijn exclusieve rechten toegekend aan een uitvinder of bedrijf om een bepaald product of dienst te produceren en verkopen.

Handelsmerk

Je kan deze tekens en symbolen gebruiken om jouw producten en diensten te identificeren en te onderscheiden van je competitie.

Auteursrechten

Dit zijn exclusieve rechten toegekend aan de maker van een origineel werk zoals een boek, muziek of software.

Je merk of intellectueel eigendom kan je beschermen met patenten, handelsmerken of auteursrechten. Je kan ook licenties uitvaardigen of ze verkopen om inkomsten te genereren.

Goodwill

Goodwill is een activa die de waarde meet van de reputatie van je bedrijf, klantenrelaties en andere immateriële activa die bijdragen aan je waarde.

Je kan goodwill ook opbouwen door fusies en overnames en zeker door een sterk merk en klantenbestand op te bouwen.

De rol van activa bij investeringen

Je activa spelen ook een grote rol bij investeringen. De waarde en de aard van je activa hebben een stevige impact op hoe waardevol jouw bedrijf wordt geacht en bijgevolg ook hoe waardevol jouw aandelen en eventuele obligaties zijn.

Aandelen

Aandelen zijn eenheden die aantonen dat je een deel van een bedrijf bezit. Ze staan voor jouw claim op de activa en de winsten van de organisatie. Wanneer investeerders besluiten om in jouw aandelen te investeren, kopen ze eigenlijk een stukje eigenaarschap van je bedrijf.

Daarom zijn activa ook zo belangrijk. Ze dragen bij aan de totale waarde van je bedrijf en dus aan de waarde van je aandelen.

Om jouw financiële gezondheid en groeipotentieel in te schatten, evalueren investeerders de activa van je bedrijf, waaronder vastgoed, uitrusting, voorraden en cash.

Obligaties

Obligaties zijn schuldpapieren die overheden, gemeentes of bedrijven uitgeven om kapitaal aan te trekken.

Jij belooft om de nominale waarde van de obligatie terug te betalen op een specifieke datum (de vervaldatum), plus regelmatige betalingen van rente.

Hoewel mensen met obligaties geen eigenaarschap van je bedrijf hebben zoals aandeelhouders, hebben ze een meer prioritaire claim op je activa en winsten.

Daarom evalueren investeerders ook je activa, passiva en algemene financiële gezondheid voor ze obligaties kopen. Zo schatten ze in of jij tegemoet kan komen aan de vereiste betalingen zoals opgenomen in de obligatie.

Jij kijkt naar investeerders, zij kijken naar je activa

De waarde van je activa is een belangrijke factor om te bepalen of je je schulden kan terugbetalen.

Ben je op zoek naar bedrijfsinvesteerders, dan kan je zeker zijn dat ze je activa – zoals vastgoed, uitrusting en cash – onder de loep nemen. Zo evalueren ze of jij genoeg cash kan opwekken en je schuldverplichtingen kan nakomen.

Je activa beïnvloeden de beslissingen van investeerders.

Als je een stevige set activa hebt, word je gezien als financieel stabiel.

Er is minder risico voor investeerders ten opzichte van een bedrijf met zwakke activa. Investeerders zoeken stabiele, langetermijninvesteringen.

Je activa beïnvloeden jouw mogelijkheden om omzet en winst te genereren.

Heb je waardevolle patenten of handelsmerken, dan kan je mogelijks hogere prijzen vragen voor je diensten en producten. Dat zorgt voor grotere omzet en winst.

Op een gelijkaardige manier zorgt waardevol vastgoed of uitrusting voor hogere winsten. Je kan namelijk efficiënter goederen produceren.

Je activa beïnvloeden jouw mogelijkheden om kapitaal aan te trekken.

Als je waardevolle activa bezit, kan je ze inzetten als onderpand bij financiering of om andere vormen van kapitaal te verkrijgen. Je kan zo je werking uitbreiden en investeren in nieuwe projecten wanneer het goed gaat of financiële uitdagingen overwinnen in slechtere tijden.

Hoe plak je waarde op activa

De waardebepaling van activa is het proces waarbij de waarde van activa wordt vastgelegd. Je kan daarvoor verschillende methodes gebruiken zoals:

Kost-aanpak

Waardeer een activa op basis van de aankoop- of productiekost, aangepast op basis van afschrijving of veroudering.

Markt-aanpak

Waardeer een activa gebaseerd op de prijs die men ervoor betaalt op de vrije markt. Baseer je op gelijkaardige verkopen of transacties.

Inkomsten-aanpak

Waardeer je activa gebaseerd op het inkomen dat het opbrengt. Je kan hiervoor de huidige nettowaarde gebruiken of een afgeprijsde kasstroomanalyse.

Vervangingskost-aanpak

Deze methode waardeert een activa gebaseerd op de kost om het goed te vervangen met een gelijkaardig activa. Ook hier pas je aan voor afschrijving en veroudering.

Welke methode je kiest, zal afhangen van het type activa, maar ook het doel van de waardering.

Een voorbeeld en berekening van activa-waardebepaling

Laten we een eenvoudig voorbeeld van een kost-aanpak bekijken, meer specifiek de lineaire afschrijving.

Lineaire afschrijving is de meest gebruikte methode om een kost toe te wijzen aan materiële activa gedurende de nuttige levensduur. Deze methode spreidt de kost evenwichtig over elk jaar van de levensduur van een activa.

Lineaire afschrijving is eenvoudig te berekenen en te begrijpen. Echter geeft het niet altijd de werkelijke slijtage van een activa weer. Zeker wanneer het in de eerste jaren meer wordt afgeschreven.

De basisformule voor dit soort afschrijvingen is als volgt:

Afschrijvingskost = (Kost van het Activa – Restwaarde)/Levensduur van Activa

Stel dat een lokale bakkerij vijf jaar geleden een industriële oven aankocht voor 15.000 euro. Als deze oven een gebruiksduur heeft van 10 jaar zonder restwaarde, dan is de afgeschreven waarde (je gebruikt de kost-aanpak) vandaag nog 7.500 euro.

Zo komen we aan dat bedrag.

Voor een oven van 15.000 euro zonder restwaarde (0 euro) aan het einde van zijn 10 jaar gebruiksduur, ziet de jaarlijkse afschrijving er als volgt uit.

Afschrijvingskost = (€ 15.000-0)/10 = € 1.500

Dat betekent dat de waarde van de oven elk jaar daalt met 1.500 euro.

Na vijf jaar is de oven dus 7.500 euro (= € 1.500 x 5) minder waard.

Dat betekent dat de boekwaarde van de oven (oorspronkelijke kost – totale waarde afschrijvingen) na vijf jaar nog 7.500 euro (= € 15.000 – € 7.500) is.

Waarom is waardebepaling van activa belangrijk?

1. Nauwkeurige waardebepaling van activa helpt je geïnformeerde beslissingen nemen

Waardebepaling van activa geeft je informatie die cruciaal is bij het maken van investeringen, het zoeken naar financiering of het opzetten van strategische initiatieven.

Door de waarde ervan te weten, bepaal je vlot hoe je ze het beste inzet en maak je beslissingen die hun waarde maximaliseert.

2. Nauwkeurige waardebepaling van activa is belangrijk voor investeerders

Investeerders vertrouwen op de correcte waarde van je activa om beslissingen te maken rond het kopen, verkopen of bijhouden van aandelen en obligaties.

3. Nauwkeurige waardebepaling van activa is belangrijk voor schuldeisers

Schuldeisers gebruiken de waarde van je activa om te bepalen hoeveel onderpand jij kan voorzien om een lening of andere vorm van financiering te krijgen.

Wat is activabeheer?

Activabeheer dient om de waarde te maximaliseren en het risico zo klein mogelijk te houden.

Dat omvat het identificeren, verwerven, onderhouden en wegdoen van activa zodat ze in lijn zijn met de strategische doelen en financiële objectieven van je bedrijf.

Waarom is het beheer van activa belangrijk?

Hier zijn een aantal redenen waarom activabeheer belangrijk is.

Maximaliseer je winstgevendheid

Wie zijn activa goed beheert kan de omzet verhogen, kosten verminderen en de winstgevendheid verbeteren.

Bezit je bijvoorbeeld een hotelketen, dan kan activabeheer bestaan uit het regelmatig onderhouden van je gebouwen zodat ze aantrekkelijk en functioneel blijven voor gasten.

Je kan vervolgens strategisch investeren in vastgoed in ontluikende markten om je activa te doen groeien en toekomstige omzet te laten toenemen.

Verminder je risico

Als je jouw activa effectief beheert, kan je risico’s verbonden aan activa identificeren en vermijden, denk daarbij aan waardevermindering, veroudering of diefstal.

Betere beslissingen

Heb je inzicht in je activa en de waarde ervan voor je bedrijf en anderen, dan kan je geïnformeerd beslissingen nemen over investeringen, financiering en andere strategische initiatieven.

Hoe kan je activa effectief beheren

Hier zijn vijf tips om je activa beter te managen.

1. Doe geregeld een audit

Regelmatige audits helpen bij het identificeren en opvolgen van je activa. Je ziet zo snel mogelijk risico’s of mogelijkheden tot verbetering.

2. Gebruik software om activa op te volgen

Een softwarepakket helpt je om activa in real-time op te volgen. Dat maakt ze eenvoudiger om te beheren en onderhouden.

3. Ontwikkel een onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan kan je de bruikbare levensduur van activa verlengen en verminder je het risico op storingen en defecten.

4. Overweeg leasing of huren van activa

Leasen of huren van activa kunnen een kostenefficiënte manier zijn om de middelen die je nodig hebt in huis te halen zonder ze meteen aan te kopen.

5. Ontdoe je van activa op de gepaste manier

Wie activa wegdoet, doet dat beter op de juiste manier. Zo vermijd je juridische of milieu-gerelateerde problemen en win je de restwaarde terug.

De opkomst van digitale activa

Tegenwoordig zien we een nieuwe soort van activa de kop op steken, zoals digitale activa, die fundamenteel verschillen van de traditionele soorten.

Digitale activa vind je in de categorie immaterieel en bestaan enkel in digitale vorm. Denk daarbij aan cryptomunten, digitale kunst en virtueel vastgoed. Deze digitale activa zijn niet gebonden aan fysieke grenzen en zijn eenvoudig overgedragen of nagemaakt.

Dat heeft heel wat implicaties voor de manier waarop we activa waarderen, beheren en vooral reguleren en besturen.

Bitcoin is een van de meest gekende digitale activa. Het is een alternatieve waardeopslag en het gemak waarmee het wereldwijd wordt verhandeld, is een van de redenen waarom de waarde ervan in de laatste jaren zo sterk is gestegen.

Hoe pas je je aan in tijden van digitale activa?

Jezelf aanpassen aan dit nieuwe activa-landschap vraagt een actieve houding ten opzichte van het beheer van digitale activa.

Omarm digitale technologieën

Blijf competitief en relevant in dit nieuw landschap van activa. Kijk naar investeringsmogelijkheden in technologieën zoals de blockchain, artificiële intelligentie en het Internet of Things. Deze innovaties helpen je digitale activa beheren en beveiligen.

Ontwikkel nieuwe strategieën voor activa-beheer

Neem de unieke eigenschappen van digitale activa in acht. Daarvoor ontwikkel je nieuwe waarderingsmethoden, strategieën voor risicobeheer en frameworks voor goed bestuur.

Werk samen met wetgevers

Digitale activa zijn een nieuwe en steeds evoluerende categorie van activa. Daarom is het essentieel om samen te werken met de wetgever, bijvoorbeeld via een beroepsfederatie, en zo heldere en effectieve regelgevingskaders te ontwikkelen. Digitale activa moeten op een deftige manier gewaardeerd, beheerd en bestuurd worden.

Bouw vertrouwen op bij je klanten

Werk aan het vertrouwen van je klanten door heldere en transparante informatie te voorzien over je digitale activa. Help je klanten de risico’s en voordelen te begrijpen zodat ze geïnformeerde beslissingen nemen.

Conclusie over activa en het beheer ervan

Het begrijpen en strategisch beheren van activa is voordelig en zelfs fundamenteel voor het succes en de levensduur van je bedrijf. Zeker in deze snel veranderende economische tijden.

Het strategisch managen van je materiële en immateriële activa is de sleutel tot het verbeteren van de groei en waarde van je bedrijf. Activa helpen omzet genereren, financiering vastleggen en beïnvloeden de beslissingen van investeerders.

Activabeheer gaat over meer dan louter het bezitten van middelen; het gaat over ze begrijpen, opvolgen, waarderen en gebruiken op de meest winstgevende manier.

Bovendien zorgen nieuwe types van activa, zoals de digitale, voor interessante opportuniteiten en uitdagingen. Het landschap evolueert voortdurend, dus aanpassen en innoveren is de boodschap.

Je kan dit nieuwe landschap van digitale activa trotseren door technologie te omarmen, door vernieuwende strategieën rond activabeheer te ontwikkelen, het klantenvertrouwen te versterken en samen te werken met wetgevers om de waarde te maximaliseren.

Ongeacht waar jij je bevindt in je reis als ondernemer, het is essentieel om voortdurend je activa, hun waarde en hun beheer onder de loep te nemen.