Trending artikel

Cashflowoverzicht – hoe gebruik je dit financieel overzicht?

Twee collega's bekijken het cashflowoverzicht van het bedrijf.

Van de belangrijkste financiële overzichten, is het cashflowoverzicht misschien wel het minst begrepen, en daardoor te weinig gebruikt door zaakvoerders van kleine bedrijven.

Het creëert echter een belangrijk beeld dat andere overzichten niet kunnen: hoeveel geld je bedrijf binnenbracht, en waar het is uitgegeven.

In dit artikel leggen we uit waarom dit precies belangrijk is, welke termen je moet weten, en hoe je het kan lezen, zodat je het overzicht kan gebruiken om geïnformeerde bedrijfsbeslissingen te nemen.

Dit behandelen we:

Wat is een cashflowoverzicht?

Dit overzicht, ook gekend als een overzicht van de kasstroom, toont hoe je bedrijfsactiviteiten presteren.

Simpel gezegd, het rapporteert de inkomsten en uitgaven binnen je bedrijf over een bepaalde periode, of dat nu een week, kwartaal of financieel jaar is.

Het toont je ook de netto toename of afname van het geld, en legt de oorzaken uit van de veranderingen in de geldbalans.

Het cashflowoverzicht erkent drie grote bedrijfsactiviteiten voor de cashflow:

  • Operationele activiteiten
  • Financieringsactiviteiten
  • Investeringsactiviteiten
Het is belangrijk om cashflow te onderscheiden van winst, wat een andere nuttige maatstaf van de prestaties is.

Daarom wordt een cashflowoverzicht gewoonlijk gebruikt naast twee belangrijke delen van de jaarrekening: de balans en de winst-en-verliesrekening (ook gekend als de resultatenrekening).

Er zijn twee methodes om de cashflow te berekenen: de directe methode en de indirecte methode.

Directe methode

De directe methode gebruikt de transactie-informatie die het geld beïnvloed heeft tijdens de periode.

Bijvoorbeeld, om het deel van de operationele activiteiten te berekenen met de directe methode, neem je alle inkomsten van operationele activiteiten, en trek je alle uitgaven af van de operationele activiteiten.

Dit is makkelijk om te doen voor kleine bedrijven die de cashmethode voor hun boekhouding gebruiken (boekhouding op kasbasis).

Indirecte methode

De indirecte methode is afhankelijk van de methode van boekhouding op transactiebasis, waarbij je accountant inkomsten en uitgaven bijhoudt op andere momenten dan wanneer geld betaald of ontvangen is.

In plaats van transactiegegevens te ordenen zoals de directe methode, zal je accountant starten met het netto winstcijfer uit de winst-en-verliesrekening en aanpassingen maken om de impact van de overlopende rekeningen en niet-kaskosten (zoals afschrijvingen) die gemaakt werden tijdens de periode, terug te draaien.

Waarom is een cashflowoverzicht belangrijk?

Zoals we hierboven vermeldden, bevat de winst-en-verliesrekening niet-kastransacties en overlopende rekeningen. De rol van het cashflowoverzicht is dus de zuivere kasstroombewegingen tonen voor de periode.

Het cashflowoverzicht meet hoe goed je bedrijf zijn kaspositie beheert.

Dit betekent dat het een beeld geeft van hoe goed het bedrijf geld genereert om zijn schuldverplichtingen te betalen en operationele kosten te financieren.

Het overzicht toont niet alleen hoeveel geld gespendeerd is, maar waar het is uitgegeven, wat meer context geeft aan informatie die misschien niet duidelijk is in andere financiële overzichten.

Daarom is een cashflowoverzicht cruciaal voor het voorspellen van toekomstige cashflows en het verklaren van afwijkingen, zoals waarom het bedrijf in een minder goede kaspositie zit maar hoge winsten heeft.

De delen van een cashflowoverzicht

Een cashflowoverzicht wordt opgedeeld in drie secties:

  • Cashflow van operationele activiteiten;
  • Cashflow van investeringsactiviteiten;
  • Cashflow van financieringsactiviteiten.

Laten we elke sectie bekijken in de volgorde waarin ze op het overzicht staan.

Cashflow van operationele activiteiten

Dit is het geld gebruikt in je dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Met andere woorden, deze sectie geeft weer hoeveel geld gegenereerd wordt door je producten of diensten.

Inkomsten bevatten de verkoop van alle goederen en diensten, evenals andere operationele inkomsten zoals huur, rente en ontvangen commissies.

Uitgaven zijn alle kosten van het bedrijfsbeheer, zoals lonen, inventarisaankoop, transportkosten, rentekosten en belastingen.

Cashflow van investeringsactiviteiten

Geld uit investeringen is het geld besteed aan de groei van het bedrijf via zowel kapitaalsinvesteringen op lange termijn als de geldopbrengsten van het verkopen van die investeringen.

Bijvoorbeeld, als je fysieke activa koopt (zoals apparatuur) of niet-fysieke activa (zoals patenten).

Inkomsten bevatten de verkoop van investeringen, verkoop van vaste activa, en verkoop van bedrijfssegmenten.

Uitgaven omvatten de aankoop van vaste activa, aankoop van investeringen, en aankoop van aandelen in een ander bedrijf.

Cashflow van financieringsactiviteiten

Geld uit financiering is de bekostiging die komt van jou als eigenaar, investeerders en crediteurs.

Inkomsten bevatten geleende fondsen van investeerders, banken en andere financiële instellingen in de vorm van een hypotheek, zakelijke lening, aandelen, enzovoort.

Uitgaven omvatten dividenden betaald aan aandeelhouders.

Hoe een cashflowoverzicht te lezen

Het cijfer aan het einde van het cashflowoverzicht zal je de netto kasbeweging zeggen voor de periode, ook gekend als de netto cashflow (kasstroom).

Als het netto een positief cijfer is, dan is het geld toegenomen over de periode.

Als het cijfer tussen haakjes staat, had je een negatieve cashflow. Anders gezegd, het bedrijf heeft meer uitgegeven dan het ontvangen heeft.

Negatieve netto cashflow is niet automatisch een reden tot paniek zonder verdere analyse. Je kan vaststellen waar het geld is binnengekomen en buitengegaan door de drie secties hierboven te bekijken.

Bijvoorbeeld, je zou een positieve operationele cashflow kunnen hebben en een negatieve investeringscashflow. Dit zou in het algemeen positief zijn voor de toekomst omdat het wil zeggen dat het bedrijf geld opbrengt en het dan gebruikt om te groeien.

Zoek trends in meerdere overzichten overheen de tijd en identificeer gebieden met sterke prestaties en mogelijkheden voor verbetering.

Idealiter overstijgt je geld uit operationele activiteiten routinematig je netto winst, omdat een positieve cashflow je capaciteit aantoont van kredietwaardig te blijven en je activiteiten te laten groeien.

Als je operationele cashflow negatief is, kan je gebieden beginnen onderzoeken waar de cashflow een potentieel probleem is. Je vorderingen, bijvoorbeeld. Duurt het te lang voor je klanten je betalen?

Cashflowoverzicht versus balans versus winst-en-verliesrekening

De winst-en-verliesrekening, zoals het cashflowoverzicht, toont veranderingen in de rekeningen over een bepaalde periode.

De balans, aan de andere kant, is een momentopname die toont wat het bedrijf bezit en verschuldigd is op een bepaald moment. Het vertelt je met andere woorden welke waarde je bedrijf heeft op dat moment.

De winst-en-verliesrekening is belangrijk omdat het je zakelijke inkomsten, kosten en uitgaven samenvat, zodat je uiteindelijk kan begrijpen of je winstgevend was.

En terwijl winstgevendheid een belangrijke financiële maatstaf is, bestaat het cashflowoverzicht om je te voorzien van een echte weergave van de kasbewegingen tijdens de periode.

Daarom moet je om een globaal beeld te krijgen van je bedrijfsgezondheid en -prestaties alle drie de financiële overzichten bekijken.

Conclusie

Je kaspositie bepaalt zoveel van je bedrijfsbeslissingen, zoals of je het kan veroorloven om de activiteiten uit te breiden, of je de voorraadniveaus moet aanpassen, of je achterstallige schuldenaren achterna moet zitten.

Daarom is het cashflowoverzicht een cruciaal instrument in je toolbox.

Alleen dit overzicht kan je vertellen hoe goed je je kaspositie beheert.