search icon

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะจัดการด้านที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมีระบุไว้ในร่างขอบเขตงาน คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูร่างขอบเขตงานของคณะกรรมการแต่ละบุคคล

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. D Hall เป็นประธาน สมาชิกคณะกรรมการรายอื่น ๆ เป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ได้แก่ Mr. N Berkett และ Ms. C Keers คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีภายใต้ร่างขอบเขตงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง

Mr. N Berkett เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง สมาชิกอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารคือ Mr. D Hall ต้องมีการประชุมอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามี Mr. D H Brydon ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประกอบด้วย Mr. D Hall และ Ms. S Jiandani ซึ่งเป็นประธานและผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาร่วมประชุมเฉพาะกิจตามความจำเป็น แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูลมี Mr. D H Brydon ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารซึ่งคือ Mr.N Berkett ประธานและผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ประธานบริหาร  N Berkett ประธานกรรมการบริหาร ประธานฝ่ายการเงิน และที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุการบริษัท คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล โดยจะร่วมประชุมเฉพาะกิจตามความจำเป็น