search icon
Leadership

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะดูแลเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทเท่านั้น คณะกรรมการเหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา โปรดดูบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการในขอบเขตของงาน คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูขอบเขตของงานสำหรับคณะกรรมการแต่ละราย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับผู้อำนวยการระดับผู้บริหาร พิจารณากรอบโครงสร้างของค่าตอบแทน รวมถึงแผนโบนัสและรางวัลจูงใจต่าง ๆ และระดับค่าตอบแทนสำหรับผู้อำนวยการระดับผู้บริหาร ประธาน และบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และส่งเสริมความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่ม

สมาชิก: Roisin Donnelly (ประธาน), Dr John Bates และ Annette Court ภายใต้ข้อกำหนดที่ใช้อ้างอิง คณะกรรมการจะจัดการประชุมกันอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กำกับดูแลการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการควบคุมภายในของกลุ่ม และการทำงานของ Sage Assurance (ผู้ตรวจสอบภายใน) และผู้ตรวจสอบภายนอก ความรับผิดชอบยังรวมถึงการกำกับดูแลความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความคงเส้นคงวาของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของกลุ่ม

สมาชิก: Jonathan Bewes (ประธาน), Annette Court, Derek Harding และ Sangeeta Anand ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

คณะกรรมการสรรหา

ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงโครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และวางแผนการปรับปรุงความก้าวหน้าของสมาชิกโดยผ่านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารอย่างเพียงพอ และกำกับดูแลกรอบการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถในการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

สมาชิก: Andrew Duff (ประธาน), Dr John Bates, Annette Court และ Jonathan Bewes คณะกรรมการสรรหาจะจัดการประชุมกันอย่างน้อยสามครั้งต่อปี

ข้อเสนอแนะ