search icon
Leadership

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะจัดการด้านที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการการแต่งตั้ง บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมีระบุไว้ในร่างขอบเขตภารกิจ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูร่างขอบเขตภารกิจของคณะกรรมการแต่ละบุคคล

คณะกรรมการค่าตอบแทน

Ms. A Court เป็นประธาน Mr. D Hall และ Dr. John Bates คือสมาชิกคณะกรรมการรายอื่นซึ่งเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีตามข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง

Mr. J Bewes เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการรายอื่น ๆ เป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ได้แก่ Mr. D Hall และ Ms. A Court ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

คณะกรรมการการแต่งตั้ง

Mr. D H Brydon ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการการแต่งตั้ง และประกอบด้วย Mr. D Hall และ Dr. John Bates ซึ่งเป็นประธานและผู้อำนวยการอิสระแต่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการการแต่งตั้งประชุมกันแบบไม่กำหนดล่วงหน้าตามที่จำเป็น แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล

Mr. D H Brydon ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล และประกอบด้วย Mr. Mr. J Bewes ประธานและผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ประธานบริหาร ประธานฝ่ายการเงิน และที่ปรึกษาทั่วไปและ คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล โดยจะร่วมประชุมเฉพาะกิจตามความจำเป็น