search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Human by design

Human by Design

Onze Human by Design-pijler is onze manier om economische inclusie en duurzaamheid te bevorderen. We zetten ons in voor een diverse cultuur waarin mensen centraal staan, en bereiken die doelstelling door welzijn, diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen in onze werkomgeving en daarbuiten.

Onze strategische pijlers

Onder de pijler Human by Design focussen we op drie strategische prioriteiten: diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, toekomstgericht werk en welzijn.

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

We weten dat diversere bedrijven ook veerkrachtiger zijn. Door een rechtvaardige en inclusieve omgeving te creëren trekken we talent aan uit een breder aanbod aan kandidaten en zorgen we ervoor dat ons personeelsbestand de rijke diversiteit weerspiegelt van onze klanten en gemeenschappen. Onze strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie bevat details over de missie, visie, governance, engagementen, doelstellingen, maatregelen en tijdschema's voor 3 strategische pijlers: diverse teams, een rechtvaardige cultuur en inclusief leiderschap. Meer informatie vindt u op pagina 30-33 van ons Sustainability and Society Report 2023.

Toekomstgericht werk

Talent aantrekken en behouden is een belangrijke investering voor Sage en essentieel voor onze bedrijfscontinuïteit en duurzame groei. Bij Sage gaat het bij vaardigheden voor toekomstgericht werken om flexibele competenties zoals digitale geletterdheid, ontwerpdenken, samenwerking en continu leren, die essentieel zijn voor succes in een groeiend bedrijf. Dankzij strategische engagementen op dat vlak hopen we een cultuur te creëren waarin collega's zich trots en ondersteund voelen, zodat ze hun beste prestaties kunnen leveren en de vaardigheden ontwikkelen die ze nu − en in de toekomst − nodig hebben. Meer informatie vindt u op pagina 36-37 van ons Sustainability and Society Report 2023.

Welzijn

Door iedereen bij Sage bewust te maken over welzijn, gezondheid en veiligheid creëren we een ondersteunende omgeving waarin collega's zich psychologisch veilig voelen en ondersteund worden om zorg te dragen voor hun welzijn. Dat draagt op zijn beurt bij aan een aangename en duurzame cultuur
van hoge prestaties die talent aantrekt en helpt behouden, diversiteit stimuleert en de bedrijfsproductiviteit ondersteunt. Meer informatie vindt u op pagina 34-35 van ons Sustainability and Society Report.

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

Tech for Good is ons engagement om kmo's en gemeenschappen te ondersteunen door vertrouwde en inclusieve digitale netwerken en oplossingen te ontwikkelen. We verwezenlijken deze pijler door met data en visualisaties vooruitgang te boeken inzake duurzame ontwikkelingsdoelen, vertrouwen en veiligheid in te bouwen in ons netwerk, strikte normen te hanteren voor data- en AI-ethiek en mensen via de Sage Foundation te ondersteunen om hun bedrijf op te schalen en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Protect the Planet

De pijler 'De planeet beschermen' is ons engagement om klimaatverandering te bestrijden en de wereldwijde transitie naar een nuluitstoot te versnellen. We maken dit engagement waar door onze eigen emissies te halveren tegen 2030 en een nuluitstoot te bereiken tegen 2040, kmo's hierbij te ondersteunen en te pleiten voor een regelgevend kader om de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen en hierbij de rol van kmo's centraal te stellen.

Feedback